การจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (41/56) พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:18 น.

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                       นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของไทย ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันทนาการ เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพเพื่อการรองรับการเป็นสินค้าส่งออกที่จะนำรายได้เข้าประเทศ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อรองรับและสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น.

                        ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วไป โดยปัจจุบันทั้งประเทศมีจำนวนประมาณ 76 ล้านตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงเกือบ 3 ล้านครัวเรือน จากการประมาณการคาดว่ามีการบริโภคไก่พื้นเมืองทั้งประเทศรวมกันมากกว่า 293 ล้านตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 34,983 ล้านบาท/ปี ไก่พื้นเมืองไม่เพียงแต่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารอย่างเดียว แต่สามารถเลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นไก่ประกวด เพื่อความสวยงามหรือเลี้ยงเป็นไก่เก่ง สำหรับแข่งขันต่อสู้เพื่อการสันทนาการ ซึ่งจะมีผลให้ราคาไก่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 10 – 100 เท่า จากการสำรวจทางวิชาการพบว่าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจะมีไก่พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละภาค ภาคเหนือมีไก่แม่ฮ่องสอน ไก่แม่ฟ้าหลวง ไก่ชี้ฟ้า ภาคใต้มี ไก่คอล่อน ไก่เบตง เป็นต้น ในขณะเดียวกันในแต่ละจังหวัดก็จะมีไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยงอย่างแพร่หลาย เช่น ในภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกมีไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร) ที่จังหวัดสุโขทัยมีไก่ประดู่หางดำ (ไก่พ่อขุน) ที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีไก่เขียวหางดำ(ไก่พระยาพิชัย) เป็นต้น ส่วนใหญ่ไก่พื้นเมืองดั้งเดิมเหล่านี้ มีนิสัยเป็นนักต่อสู้จึงถูกนำมาเลี้ยงเป็นไก่ชน ตามวิถีชีวิตชนบทมาแต่โบราณ

                        ด้วยเหตุที่กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่กำหนดเร่งรัดการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมาตรฐานการผลิต รวมทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ขณะที่กรมปศุสัตว์เองได้กำหนดกรอบนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง      ปี 2555 – 2559) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนสู้เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        กิจกรรมภายในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การประกวดไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เพื่อรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร การแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง นิทรรศการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดเวทีเสวนา การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง อุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ยาเวชภัณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดวาดภาพ การประกวดการทำอาหารจากเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง ตอนพระนเรศวรชนไก่ การประมูลไก่สวยงามและไก่เก่ง การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

                        อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกรมปศุสัตว์จึงขอขอบคุณ หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานใน ได้แก่ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย สมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย สมาคมสมาพันธ์ไก่พื้นเมืองไทย สมาคมอนุรักษ์ไก่แจ้ไทย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นิตยสารเซียนไก่ชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (พิษณุโลก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก

                        “ในโอกาสอันสำคัญนี้ จึงขอเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทั่วกัน” รองอธิบดีฯ กล่าว

-------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:57 น.