กรมปศุสัตว์เปิดตัวโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย (48/56) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 14:26 น.

กรมปศุสัตว์เปิดตัวโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) มาตรฐานของนายนเรศ บินมาลา ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ พัฒนาโรงฆ่าสัตว์จนได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อเนื้อสัตว์สะอาด      และเป็นการสนับสนุนโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) อีกด้วย โดยนายสัตวแพทย์-ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จะเดินทางไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 5/3 หมู่ที่ 11 แขวง/เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

              นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และผลักดันให้โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งต้องเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ใบ ฆจส.2) เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย สำหรับเนื้อแพะ-แกะก็เป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสลามมิกชนที่ใช้เป็นสัตว์ทำบุญในเทศกาลงานต่างๆ แต่ยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) ที่ได้รับใบอนุญาต สำหรับโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) ของนายนเรศ บินมาลา ได้ประกอบอาชีพนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยเริ่มจากโรงฆ่าสัตว์เล็กๆ อัตราการผลิต 2-3 ตัว/วัน โดยจำหน่ายเนื้อแพะเองที่ตลาดบางรัก ต่อมาเมื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเข้ามาแนะนำและผลักดันให้พัฒนา   โรงฆ่าแพะให้มีกระบวนการฆ่าที่ถูกสุขลักษณะ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่อยมา พัฒนาจนได้มาตรฐาน และยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ใบ ฆจส.2) โดยผ่านการตรวจประเมิน และได้รับใบอนุญาตฯ เลขที่ G 01 02 012/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งถือเป็นโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) ที่ได้มาตรฐาน

            ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวมีกำลังการผลิต 15-20 ตัว/วัน และส่งจำหน่าย โดยมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากมาย เช่น โรงแรม, สถานทูตต่างๆ, ร้านอาหารย่านสุขุมวิท, เยาวราช สำหรับวัตถุดิบ (แพะ-แกะ) ส่งเข้า โรงฆ่าสัตว์ได้มีเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลพบุรี และสระบุรีได้ทำสัญญาส่งแพะให้โรงฆ่าเป็นประจำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย จึงถือเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ (แพะ-แกะ) ได้พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของตนให้ได้มาตรฐาน และได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

            ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงเปิดตัวโรงฆ่าสัตว์ แพะ-แกะดังกล่าวขึ้นตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ มีความตื่นตัวพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้ได้มาตรฐานและได้รับใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) ต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในการผลิตสัตว์ป้อนโรงฆ่าซึ่งมีความต้องการอีกมาก และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และมีทางเลือกในการซื้อเนื้อสัตว์สะอาด ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) อีกด้วย

-----------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร        

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น.ส.จิราภรณ์  เกตุบูรณะ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์