กรมปศุสัตว์เผยเดือน กพ.56 จับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ฯ ทั่วประเทศ 15 คดี(55/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2013 เวลา 10:46 น.

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น กรมปศุสัตว์โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คดี

 เป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 จำนวน 3 คดี เป็นผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 จำนวน 1 คดี เป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 จำนวน 5 คดี เป็นผู้ลักลอบนำเข้าสัตว์ มีทั้งสัตว์มีชีวิตประเภทโค สุนัข ม้า และไก่ รวมทั้งซากสัตว์ รวม 8 คดี ยึดของกลางคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 626,300 บาท ซึ่งของกลางบางชนิดทางกรมปศุสัตว์ได้สั่งกักไว้ที่ด่านกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์รอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และบางคดีได้ฝังหรือเผาทำลายไปแล้ว

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเตือน ผู้ที่ลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งผู้ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสให้ทราบด้วย ซึ่งในบางคดีอาจจะได้รับรางวัลนำจับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

-------------------------------------------------------------

 ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                                                                                                           ข่าว  : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.