ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:49 น.

capture-20141107-133959ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น" 

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อสัตว์ เป็นที่นิยมบริโภคกันแพร่หลาย  กรมปศุสัตว์   จึงได้พิจารณาเห็นว่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางอย่างที่ไม่ต้องลงทุนสูง  ได้แก่ แหนม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ลูกชิ้น หมูยอ แฮมต้ม เบคอน และไส้กรอกแบบตะวันตก จะสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี   เป็นการเพิ่มพูนมูลค่าเนื้อสัตว์   ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่สัตว์มีชีวิตราคาตกต่ำ   และช่วยทำให้การลี้ยงสัตว์ของประเทศ เป็นไปในรูปแบบการเลี้ยงครบวงจร จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีแปรรูปเนื้อสัตว์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้มีความรู้   ความชำนาญเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไป  ซึ่งจะเป็นรากฐานแนวทางการนำร่องไปสู่การประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อการบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพื่อการส่งออกต่อไปในอนาคต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์  กรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์สัตว์   ตามหลักวิชาการ   สามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว   เป็นการส่งเสริมอาชีพการประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตามหลักวิชาการ

     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกหัดทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้านชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ต้องลงทุนสูง

     3. เพื่อส่งเสริมอาชีพการประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

             รับสมัครประชาชนทั่วไปไม่จำกัดความรู้ กำหนดให้มีการฝึกอบรมจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน   ดำเนินการฝึกอบรมโดย     กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


หลักฐานการสมัคร

           1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

           2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

การรับสมัครและวันที่เปิดรับสมัคร

             สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์    เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร./โทรสาร 0-5321-3162       หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การเปิดรับสมัคร

           เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ในแต่ละครั้ง


วันที่และสถานที่ฝึกอบรม

       ฝึกอบรมที่กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์    โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เชียงใหม่ รวม 3 ครั้ง

           ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557

           ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558

           ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:13 น.