ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 11:20 น.

dld              กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์  หลักสูตร  "การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น"

 

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อสัตว์     เช่น แหนม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ลูกชิ้น หมูยอ แฮมต้ม เบคอน และไส้กรอกแบบตะวันตก เป็นที่นิยมบริโภคกันแพร่หลาย กรมปศุสัตว์จึงได้พิจารณาเห็นว่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางอย่างที่ไม่ต้องลงทุนสูง เช่น ไส้กรอกอีสาน แหนม กุนเชียง สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นการเพิ่มมูลค่าเนื้อสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่สัตว์มีชีวิตราคาตกต่ำ และช่วยทำให้การเลี้ยงสัตว์ของประเทศเป็นไปในรูปแบบการเลี้ยงครบวงจร จึงได้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจโดยเฉพาะแม่บ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแปรรูปเนื้อสัตว์ ได้มีวิชาความรู้ความชำนาญเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไป  ซึ่งจะเป็นรากฐานแนวทางการนำร่องไปสู่การประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคภายใน ประเทศ  เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ วิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีการลงทุนต่ำ

3.  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รับสมัครประชาชนทั่วไปไม่จำกัดความรู้ กำหนดให้มีการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน

 

ดำเนินการฝึกอบรมโดย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

วันที่และสถานที่ฝึกอบรม

ฝึกอบรมที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ปทุมธานี กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  .ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

    ครั้งที่ 1  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558

    ครั้งที่ 2  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558

    ครั้งที่ 3  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558


การรับสมัคร

กำหนดรับสมัครที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปทุมธานี  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  .ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  โทร./โทรสาร.0-2501-3179

 ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  59 มกราคม 2558

 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1923 มกราคม 2558

 ครั้งที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  913 กุมภาพันธ์ 2558

 

หลักฐานการสมัคร

1.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

 

กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์หลักสูตร  การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น

วันจันทร์   

08.30 09.00 น. ลงทะเบียน       

09.00 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม       

10.00 12.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

13.00 14.00 น. สุขศาสตร์เนื้อสัตว์

14.00 15.00 น. การฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล    

15.00 16.30 น. สาธิตการตัดแต่งซากสุกร โดยวิธีมาตรฐานสากล


วันอังคาร

09.00 12.00 น. เตรียมวัตถุดิบปฏิบัติการทำกุนเชียง

13.00 16.30 น. ปฏิบัติการทำแหนม, ไส้กรอกอีสาน

 

วันพุธ   

09.00 12.00 น. ปฏิบัติการทำหมูหยอง สาธิตการทำแฮม เบคอน สันนอกรมควัน

13.00 16.30 น. ปฏิบัติการทำลูกชิ้น

 

วันพฤหัสบดี

           09.00 12.00 น.  สาธิตการทำแฮม  (ต่อ)  ปฏิบัติการทำหมูหยอง (ต่อ)      

           13.00 16.30 น.  ปฏิบัติการทำหมูยอ


วันศุกร์  

           09.00 12.00 น. สาธิตการทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงค์เฟอร์เตอร์   โบลอนย่า เพรสแฮม

            13.00 15.00 น.   ประเมินผลการฝึกอบรม

            15.00 16.30 น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร  และปิดการฝึกอบรม

    ร่วมรับประทานอาหาร

 

หมายเหตุ

            12.00 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

10.00 10.20, 14.40 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ และวิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ที่มีการลงทุนต่ำ สามารถผลิตและจำหน่ายให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนที่


วัตถุประสงค์

1.                เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้น  เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

วิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีการลงทุนต่ำ

3.       เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 11:58 น.