แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:34 น.

logoidp

สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

  • แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558   (วันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

1. แบบฟอร์ม 1 , 2.1 และ 2.2

2. โครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองส่งเสริมและพัมนาการปศุสัตว์ ประจำปี 2558 รอบที่ 2/2558

3. แผนพัฒนาบุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558

4. รายงานผลสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558

5. หนังสือที่ กษ 0614/1296 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ส่งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2558

  • ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558  newna  (วันที่ 15 กันยายน 2558)

1. แบบฟอร์มที่ 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 และ 4

2. โครงการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และภาษาอังกฤษ

3. ประชาสัมพันธ์การพัฒนา เอกสารประกอบ

4. รายงานผลความพึงพอใจ

5. รายงานการติดตามผล

6. ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ"

 

ข้อมูล :  สพ.ญ.อังคณา  บรูมินเหนทร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 14:07 น.