คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนม พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 16:07 น.

D01เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558   คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนม โดยมีนายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  คัดเลือกสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมออกตรวจประเมินคุณสมบัติ  และความพร้อมของสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต.พญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (12 พ.ค. 2558)  สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี(18 พ.ค. 2558) และสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (19 พ.ค. 58)

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านการปศุสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโค ได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ   โดยมีสหกรณ์โคนมที่อยู่ในเกณฑ์ยื่นใบสมัคร 4 สหกรณ์ คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโค ลงพื้นที่ตรวจ  ประเมินคุณสมบัติและความพร้อมของสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พิจารณาตามลำดับที่ได้รับใบสมัคร เพื่อจะเสนอผลการตรวจประเมิน     ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯพิจารณาตัดสินในลำดับต่อไป



ข่าว/ภาพ : นายกัฐติพัฒน  วานานวงค์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 16:37 น.