แถลงข่าวงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด "เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 15:04 น.

7     นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมแถลงข่าวงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด "เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ" ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล การจัดงานครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดระหว่างวันที่ 18 ส.ค.-16 ก.ย. 2558  ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวนารถตยา  ชมนารถ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 15:21 น.