ผอ.กสส.เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การแปรรูปไก่พื้นเมือง" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 11:10 น.

Image00012     ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย  ชัยยุทโธ)  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การแปรรูปไก่พื้นเมือง" ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน  2558  ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  จัดโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (จ.เชียงใหม่)  ร่วมกับกลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกจำนวน 25 คน  จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 - 9  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่  เพิ่มความรู้และทักษะให้สามารถถ่ายทอดการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปไก่พื้นเมืองแก่ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่  อาทิเช่น  การตัดแต่งซาก  การทำไก่แดดเดียว  การทำแหนมไก่  ไก่รมควัน  ไก่ต้มน้ำปลา  ไก่เสียบไม้พร้อมปรุงแช่แข็ง  การบรรจุภัณฑ์  และการปรุงอาหารจากไก่พื้นเมืองตามลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง  เป็นต้น  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง  โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมเพิ่มมูลค่า  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  และการตลาด

 

 

ภาพ : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่, ประยูร, สิริวัฒน์

ข่าว : ประยูร, วัชรนันท์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 11:33 น.