ขอเชิญเที่ยวงานวันไก่งวงเมืองตักสิลา ครั้งที่ 5 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:42 น.

 1

    

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวปศุสัตว์ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานวันไก่งวงเมืองตักสิลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่าความสำคัญของไก่งวง ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีโอกาส และมีความเป็นไปได้ในการนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในชุมชน  ให้มีเวทีในการประชุมเสวนาร่วมกัน แลกเปลี่่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการเลี้ยงดู การพัฒนาให้เป็นธุรกิจปศุสัตว์ อีกทั้งเป็นการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดพันธุ์ไก่งวง  ประกวดทำอาหารจากไก่งวง  แข่งขันวาดภาพไก่งวง  และตลาดนัดซื้อขายไก่งวง

 

2

 

3

 

ข่าว : รัตนาภรณ์ เรพล

ภาพ : อุไร แสนคุณท้าว

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:08 น.