ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านม พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2018 เวลา 09:23 น.

   Image0000512วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านงผงขาดมันเนย นมดิบและนมพร้อมดืม ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)

ภาพและข่าว เกตุกนก  สุทธิยาพิวัฒน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 16:52 น.