โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 09:42 น.

bompoasf

ด่วน  รับจำนวนจำกัด

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

ภายใต้ความร่วมมือ

โครงการสนับสนุน Smart Farmer

ระหว่าง :

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2556

สัมภาษณ์ : 29-30 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ : 2 พฤษภาคม 2556

การอบรม : 7-17 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ :

  • เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4  และบัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี  หรือเป็นทายาทธุรกิจ  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกหลานเกษตรกรที่บิดา-มารดา เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจด้านเกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  หรือ
  • เป็นทายาทธุรกิจ จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี  มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  และต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรและด้านธุรกิจเพิ่มเติม  เพื่อปรับปรุงหรือขยายธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่

ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่  และมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ อาคารวิจิตรพาหนการ  ชั้น 1    ถนนพญาไท   ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444  ต่อ 3361, 3362

ดาวน์โหลด :

1. รายละเอียดโครงการ

2. ใบสมัคร


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 10:34 น.