การดำเนินโครงการ Foot and Mouth Disease (FMD) Vaccine ไทย-พม่า พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.
การดำเนินโครงการ Foot and Mouth Disease (FMD) Vaccine
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
 
นายปรีชา  วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นางวัชรี  สินสุวงษ์วัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมด้วยคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระบบการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย การควบคุมคุณภาพวัคซีนและการจัดการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศ
          คณะผู้เชี่ยวชาญได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ณ กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สำนักงานกรุง Nay Pyi Taw โดยรายงานว่าในปี ๒๕๕๕ จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๕ กิจกรรมคือ ๑) กิจกรรม แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศ ๒) กิจกรรมอบรมหลักสูตร  Workshop on Foot and Mouth Disease Vaccine Quality Control ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ๓) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตวัคซีน ได้แก่ ขวด Roux Bottle ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ คาดว่าจะสามารถส่งให้สหภาพพม่าได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้  ๔) กิจกรรมส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปให้คำแนะนำด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน ณ สหภาพพม่า จำนวน ๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ และ ๕) กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ มีกำหนดการส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ณ สหภาพพม่า ในช่วงปลายปีนี้
 img 0141  img 0133

         ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Foot and Mouth Disease (FMD) Vaccine การบริหารจัดการวัคซีนและการใช้วัคซีนในฟาร์มเกษตรกร พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนในปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าในปัจจุบันมีอุปกรณ์เพื่อการผลิควัคซีน FMD ค่อนข้างจำกัด บางรายการมีขนาดเล็กต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมงานและการผลิต รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือ ไฟฟ้า ไม่สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การผลิตวัคซีนที่ต้องใช้กระแส ไฟฟ้าต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ จึงแนะนำให้จัดหาอุปกรณ์การผลิตวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต โดยจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน ในช่วงการอบรมเรื่อง  Foot and Mouth Disease Vaccine Quality Control ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๒ คน ที่จะเดินทางไปให้คำแนะนำด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน ณ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหภาพพม่าอย่างใกล้ชิด

img 0090

ข้อมูลโดย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02 6534472

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 17:24 น.