Study visit for technician on the development of beef cattle in Thailand and Myanmar พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.

การศึกษาดูงานกิจกรรม Study visit for technician on the development of beef cattle in Thailand and Myanmar

 
 
 

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนา ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เริ่มในปี 2552 ประกอบด้วย 4 แผนงานคือ 1) แผนงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น 2) แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) แผนงานจัดตั้งศูนย์สาธิตส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และ 4) แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ 2554  ดำเนินกิจกรรม Exchange study visit for technician on the development of beef cattle in Thailand and Myanmar โดยเจ้าหน้าที่ไทยศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโคเนื้อ ณ สหภาพพม่า  ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2554 และเจ้าหน้าที่พม่าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโคเนื้อ ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2554
การศึกษาดูงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน รวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในขณะเดียวกันคณะทำงานโครงการฝ่ายไทยได้มีความรู้ด้านการพัฒนาโคเนื้อและการปศุสัตว์ของพม่ามากขึ้น นำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและสังคมของพม่า
 
ข้อมูลโดย ธานี ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02 6534472
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 16:35 น.