ความตกลงหุ้นส่วนการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่าง สหรัฐฯ และ EU พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.
 
             สหรัฐฯและ EU ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ในงาน BioFach World Organic Fair (งานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ณ เมือง Nuremberg ประเทศเยอรมัน    โดยความตกลงนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงสองเท่าตัว     เกษตรกรและ   ผู้ประกอบการอาหารจะได้รับผลประโยชน์ในการเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้นจากเงื่อนไขข้อกำหนดและต้นทุนที่ ลดต่ำลง  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นในสินค้ามากขึ้นจากการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความโปร่งใส ทั้งนี้ ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
            ในอดีตการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศทั้งสอง ต้องการใบรับรองสินค้าตามมาตรฐานที่   แตกต่างกัน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในด้านค่าธรรมเนียม การตรวจสอบสินค้าและเอกสาร ความตกลงนี้จะช่วยลดอุปสรรคดังกล่าว โดยทั้งสองประเทศร่วมพิจารณาถึงความสอดคล้องกันในการรับรองแหล่งผลิตสินค้า ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น programs' regulations, quality control measures, certification requirements, และ labelling practices ซึ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจะได้รับประโยชน์จากค้าและการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในหมวดเนื้อสัตว์ ธัญพืช หรือไวน์ มากขึ้น
----------------------------------------

ที่มา : The DairySite Newsletter – 17 February 2012

เรียบเรียงโดย  ธานี ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02 6534472