การเกษตรฟิลิปปินส์ขยายตัวสูงร้อยละ 1.9 พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:23 น.

กรมการเกษตร (Department of Agriculture : DA) ของฟิลิปปินส์รายงานว่าผลผลิตภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศในปัจจุบันมีมูลค่า 956 พันล้านเปโซ โดยในช่วง 9 เดือนของปีนี้  มีการขยายตัวร้อยละ 1.93  การขยายตัวโดยเฉลี่ยมาจากสาขาพืชผล ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก

โดยในสาขาพืชผลคิดเป็นร้อยละ 50.70 ของผลผลิตทั้งหมด มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3.33 ซึ่งการผลิตข้าวและข้าวโพดที่ขยายตัวร้อยละ 6.9 และ 7.5 หรือคิดเป็นปริมาณ 11.5 ล้านเมตริกตัน และ 5.9 ล้านเมตริกกัน ตามลำดับ ในช่วง 9 เดือนของปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากประมาณการของสำนักสถิติการเกษตร (Bureau of Agricultural Statistics (BAS)) ในคราวประชุม National Organic Agriculture Congress ครั้งที่ 9 ที่เมืองเซบู

การเก็บเกี่ยวข้าวตลอดทั้งปีคาดว่าประมาณ 18 ล้านเมตริกตัน โดยในไตรมาสที่ 4 จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 6.5 ล้านเมตริกตัน จากพื้นทีเพาะปลูก 100,000 เฮคแตร์ ภายใต้แผนการเพาะปลูกที่สามซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกในเดือนกันยายน โดยกรมการเกษตรให้การอุดหนุนผ่านบริษัทประกันพืชผล (the Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC)) ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันพืชผลที่ครอบคลุมมูลค่า 10,000 เปโซ/เฮคแตร์ และสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ National Rice Programme จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง  โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ในเขตชลประทานสำคัญ ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมการเกษตรและสำนักงานชลประทานแห่งชาติ(National Irrigation Administration (NIA))  สำหรับผลผลิตโดยรวมของพืชผลหลักอื่น ๆ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด กาแฟ ยาสูบ และยาง จะให้ผลผลิตสูงโดยอยู่ที่ระดับ 566 พันล้านเปโซ ณ ราคาปัจจุบัน

สำหรับสาขาปศุสัตว์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของการผลิตเกษตรทั้งหมด ขยายตัวประมาณร้อยละ 0.86 มีมูลค่าประมาณ 150.9 พันล้านเปโซ โดยการผลิตสัตว์ปีกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.6 คิดเป็นมูลค่า 121.7 พันล้านเปโซ การผลิตในสาขานี้คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของผลผลิตรวมทั้งหมดในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ในขณะที่สาขาประมง ผลผลิตลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 2.6 เนื่องจากมูลค่าการประมงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงมาตรการ fish moratorium ในเกาะ Zamboanga ที่ให้งดเว้นการจับปลาในบางพื้นที่ ได้แก่ Cagayan Valley, Quezon province, Western and Eastern Visayas และ Soccsksargen) จากเหตุผลทางด้านพื้นที่ในทะเล ความไม่มีเสถียรภาพของราคาพลังงาน และการที่พืชหรือสัตว์บางชนิดมีความหายากมากขึ้น

------------------

ที่มา : The MeatSite Newsletter : 14 November 2012

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:23 น.