ประชาคมอาเซียน (AC) พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 00:00 น.
 
            ในปี 2550 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบู มีเป้าหมายเร่งรัดการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วขึ้นในปี 2558 และลงนามรับรอง AEC Blueprint หรือกรอบการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
           ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
                 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community : APSC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่กันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาค
โดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
                ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มุ่งต่อประโยชน์โดยรวมของสมาชิก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็นตลาดเดียว เป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจแบบสากลอย่างเต็มรูปแบบ
               ประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นสังคมที่เอื้ออาทร แบ่งปัน ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคม (social security)
              
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02 6534472

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 09:16 น.