กรมปศุสัตว์จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงกระบือแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ฯ พม่า พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:41 น.

region 1 

กรมปศุสัตว์จัดอบรมหลักสูตร Workshop on Buffalo Raising and Management แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี

ในโอกาสนี้นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ปศุสัตว์เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง โรคกระบือและการป้องกันโรค หลังจากนั้นวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2555 คณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ฯ สหภาพพม่า จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง และอบรมเรื่องการพัฒนาอาหารและพืชอาหารกระบือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  อาทิตย์สุดท้ายเป็นการศึกษาดูงานด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และรับประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ฯ สหภาพพม่า จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์ Labutta Buffalo Development Center ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจากพายุไชโคลนนาร์กีส โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:43 น.