โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:32 น.

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 หลักการและเหตุผล

               พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงตระหนักถึงการเตรียมพระองค์ฯ ให้มีความพร้อมด้านพระสุขภาพ พระพลานามัย ตลอดจนควบคุมด้านโภชนาการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งพระครรภ์ และพระองค์ทรงมีพระปณิธานอย่างแน่วแน่ในการประทานพระกษีธาราถวายแด่พระโอรสให้นานที่สุด โดยทรงประทานพระกษีธาราถวายแด่พระโอรสนานถึง 7 เดือน บรรลุผลสำเร็จอย่างดีเลิศ และด้วยทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง จึงทรงมีรับสั่งว่า “น่าจะจัดทำเป็นโครงการสำหรับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และครอบครัว เป็นสวัสดิการ บำรุงขวัญและกำลังใจ เพื่อลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร-ธิดา โดยไม่กระทบต่อหน้าที่ถวายงานและการดำรงชีพ และถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างหรือต้นแบบ ซึ่งผลสำเร็จที่ได้รับจะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการสำหรับชุมชนทั่วไปในอนาคต” และจึงได้มีการจัดตั้งโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” โดยพระองค์ทรงทำพิธีเปิดนิทรรศการโครงการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม2548 ณ วังศุโขทัย และต่อมาโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะส่วนราชการหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจัดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคครัวเรือน รวมไปถึงบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนสร้างอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานที่จะทรงส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขึ้น

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ตามที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

                2.  ส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการแรกหญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมลูกเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว

                3.  สร้างอาชีพเสริมให้กับหญิงมีครรภ์หรือหญิงหลังคลอด เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพตามสถานภาพ

 

เป้าหมาย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรทั้งในชนบทและชุมชนเมืองที่มี ฐานะยากจน

                2. หน่วยงานรับผิดชอบ

                         2.1    หน่วยงานหลัก             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                         2.2    หน่วยงานสนับสนุน       กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                1. กิจกรรม
                         1.1    การส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง

                                  -    เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และคู่มือตำรับอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

                                  -     การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี ทั้งในด้านเลือกซื้ออาหารบริโภคและการประกอบอาหารที่ถูกต้อง รวมทั้งเมนูอาหารสุขภาพ ดำเนินการร่วมกับระทรวงสาธารณสุข

                        1.2    การส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อโภชนาการที่ดี ส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยเลือกชนิดของพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามคำแนะนำของกรมอนามัยให้แก่หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมลูก เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน คือ

                                  -     จัดฝึกอบรม พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละครัวเรือนและมีคุณค่าทางโภชนาการ

                                  -     จัดทำแปลงสาธิตการเกษตร เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติจริง เช่น การปลูกพืชสวนครัว ผักริมรั้ว ตำลึง บวบ การเพาะเห็ด การปลูกกล้วย และการเลี้ยงปลา เป็นต้น

                                  -     สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน

                                 -      จัดนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก โดยจัดร่วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

                                 -     ติดตามการดำเนินงานและให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

                         1.3   การสร้างอาชีพเสริมสำหรับมารดาเพื่อเพิ่มรายได้

                                 -    ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและหัตถกรรมในครัวเรือน

                                -    เป็นอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก หรือสามารถนำไปทำที่บ้านได้

                                -    สนับสนุนให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกเข้ารวมกลุ่มในชุมชน เพื่อการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของชุมชน

                               -    จัดนิทรรศการคลินิกอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมและสาธิตการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก โดยจัดร่วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 แผนการปฏิบัติงาน

                   สำนักแผนและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งให้หน่วยงานบูรณาการทราบในแต่ละปีงบประมาณ สำนักราชเลขาธิการ ในส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะประสานงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบพื้นที่จังหวัดเป้าหมายการปฏิบัติ งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดที่มีความต้องการเลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการสำรวจความต้องการที่จำเป็นและประสานงานกรม ปศุสัตว์เพื่อขอรับการสนับสนุน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                  1. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกจะมีความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเห็นความสำคัญต่อการโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงเต็มศักยภาพ

                  2.  ครอบครัวของหญิงมีครรภ์สามารถทำการเกษตรภายในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายและสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและส่วนที่เหลือสามารถขายเป็นรายได้เสริม

                  3.  หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกจะมีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวและมีเวลาอยู่กับลูกได้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี

                  4.  เป็นการวางรากฐานของชีวิตเด็กทารกให้มีคุณภาพที่ดีในระยะยาว เจริญเติบโตอย่างมีสติปัญญา มี ภูมิต้านทานโรค และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:59 น.