กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:20 น.

 

 หลักการและเหตุผล

               กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปศุสัตว์ของประเทศ จัดหาเนื้อสัตว์ให้พอเพียงต่อการบริโภคของประชาชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อการส่งออกอันเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกรมปศุสัตว์เพื่อการบริโภคได้เป็นระยะเวลานาน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อสัตว์ การสนับสนุนให้มีการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นผลดีต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การผสมเทียม การป้องกันและการรักษาสัตว์ การฆ่าสัตว์ การชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีการแปรรูป เนื้อสัตว์

              2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการแปรรูปเนื้อสัตว์

 เป้าหมาย

              1. ดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

              2. จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

              3. สาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์

              4. การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

              5. การแปรรูปสุกรจินหัวและเป็ดอี้เหลียง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

 สถานที่ดำเนินงาน   โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์จังหวัดปทุมธานี และโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ขั้ขนตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ผลผลิต/ งานที่ทำ

             1.  ศึกษาวิจัย

             2.  จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

             3.  สาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์

             4.  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อทดลองตลาด

              5. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (การแปรรูปเนื้อสัตว์) .

                        - สุกรจินหัว

                        - เป็ดอี้เหลียง

                        -  การผลิต แฮมรมควัน หมูแดดเดียว

                        -  การผลิตเป็ดรมควัน เป็ดย่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:29 น.