ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การแปรูปแสดงฉลากจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานประกอบการ พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:50 น.

ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การแปรูป แสดงฉลากจำหน่าย ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานประกอบการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:53 น.