พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:05 น.

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้1/

ประเทืองทิพย์   เสือเอก2/

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ จำนวน 172 คน โดยการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม นำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสูจน์สมมุติฐาน One Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ ดันแคน (Duncanf Test)

              ผลการศึกษาพบว่าอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 42.2 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพหลัก ทำไร่/ทำและอาชีพเลี้ยง รายได้จากการประกอบอาชีพต่อเดือนโดยเฉลี่ย  7,458 บาท มีตำแหน่งเป็นอาสาปศุสัตว์ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน“ปานกลาง” (X=15.25 คะแนน) มีความต้องการฝึกอบรมมีความต้องการฝึกอบรม”มาก” (X=46.46 คะแนน) มีปัญหาในการปฏิบัติในระดับ ”ปานกลาง” อาสา ปศุสัตว์ (อสป.) ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึก อบรมไม่แตกต่างกัน แต่อาสาปศุสัตว์ที่ระดับความรู้ค่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้อง การฝึกอบรมแตกต่างกัน แต่อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ต่างกันมี พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่จบต่ำกว่าประถมศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มที่จบ การศึกษาระดับ ปวช/อนุปริญญา และ โดยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความต้องการฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มที่ต่ำมีการศึกษากว่าประถมศึกษา

             จากข้อสรุปที่ได้แสดงว่า อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ไม่สูง (ปานกลาง) แต่มีความต้องการฝึกอบรมเพิ่มตามมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้น พร้อมทั้งให้มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม ยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าของกรมปศุสัตว์ต่อไป 

 

1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่   50 (2) 0511 - 048
2/ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว   สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม