ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:17 น.

ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์

น้องนุช  สาสะกุล*

บทคัดย่อ

                งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ และ ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ที่มีต่อปัจจัยของจดหมายข่าวปศุสัตว์

                ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ประชากรที่ศึกษาจำนวน 194 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 45 ปี ร้อยละ 18.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.0 มีตำแหน่งอยู่ในกลุ่มภารกิจรอง ร้อยละ 35.5 อยู่ในระดับชั้น 5 ร้อยละ 33.0 และมีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 8 – 16 ปี ร้อยละ 29.9

                ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ภาพ รวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างเห็นด้วย และความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางที่มีต่อปัจจัยของจดหมายข่าว ปศุสัตว์ สามารถเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ำสุด ดังนี้ ด้านรูปแบบของจดหมายข่าวปศุสัตว์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 ด้านเนื้อหาจดหมายข่าว มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้จากจดหมายข่าวปศุสัตว์ 3.11 และ ด้านการเผยแพร่จดหมายข่าวปศุสัตว์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 

               ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระดับชั้น สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ไม่แตกต่างกัน            

                แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบสมมติฐานในรายด้าน พบข้อมูลดังนี้  ด้านเนื้อหาของจดหมายข่าว พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความแตกต่างระหว่างระดับชั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการเผยแพร่จดหมายข่าวปศุสัตว์ พบว่า มีความแตกต่างกัน ระหว่างเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 


* นักวิชาการเผยแพร่ 5 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

เลขทะเบียนวิชาการ     51(2)-0511-044
สถานที่ดำเนินการ       สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ระยะเวลาดำเนินการ    มีนาคม – สิงหาคม 2550
การเผยแพร่                หน่วยงานของกรมปศุสัตว์  และสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1