นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้161
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1205
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5602
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10699
mod_vvisit_counterเดือนนี้24274
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1047930

Your IP 3.236.170.171
Today: 18 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

อุตสาหกรรมโคนมของประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 10:59 น.

 • ประเทศญี่ปุ่นเป็น ประเทศหนึ่งที่มีธุรกิจการเลี้ยงโคนม  มีผลผลิตน้ำนมดิบมากกว่าประเทศไทยกว่า  10  เท่า  ผลผลิตน้ำนมดิบจะเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตนมพร้อมดื่ม  และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ  แต่ขณะเดียวกันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ  ต้องมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ จากต่างประเทศทุกปี  ซึ่งในปี  2015  ญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายไว้จะผลิตให้ได้ร้อยละ  75  ของความต้องการภายในประเทศ
 • การผลิตน้ำนมดิบ 
                
   ในปี  2006  ญี่ปุ่นมีจำนวนฟาร์มโคนม  26,600  ฟาร์ม  และจำนวนโคนม  1,635  พันตัว  ซึ่งจำนวนฟาร์มโคนม ลดลงจากปี  2002  จำนวน  4,400  ฟาร์ม  และจำนวนโคนม ลดลงจากปี  2002  จำนวน  91,000  ตัว  หรือคิดเป็นร้อยละ  14.2  และ  5.3  ตามลำดับ  ขนาดของฟาร์มเฉลี่ยปี  2002  คือ  55.7  ตัว / ฟาร์ม  และเพิ่มเป็น  61.5  ตัว / ฟาร์ม  ในปี  2006  แต่ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ค่อนข้างคงที่คือปี  2002  ผลิตได้  8,379,969  ตัน  และในปี  2006  (ม.ค. – มิ.ย.)  ระยะเวลา  6  เดือน  ผลิตได้  4,161,550  ตัน  โดยคาดว่าปี  2006  ทั้งปี  ปริมาณน้ำนมดิบน่าจะอยู่ระดับ  8,300,000  ตัน  แหล่งผลิตน้ำนมดิบที่สำคัญของประเทศอยู่ที่  Hokkaido  ซึ่งผลิตได้ประมาณร้อยละ  45  ของประเทศ  สำหรับสัดส่วนของแม่โคนมต่อโคสาวโดยเฉลี่ยคือ  65 : 35  ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของแม่โค ปี  2002  คือ  7,442  กก. / ตัว / ปี  และเพิ่มเป็น  7,859  กก. / ตัว / ปี  ในปี  2005
 • การแปรรูป 
                 
   น้ำนมดิบร้อยละ  57 – 60  ที่ผลิตได้ภายในประเทศ   จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตนมพร้อมดื่ม    ซึ่งนมพร้อมดื่มจะประกอบด้วยนมสด  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม  นมเปรี้ยว  และ  Bacteria  drinks  ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ  จะประกอบด้วยนมผง  นมข้นหวานและไม่หวาน  เนย  เนยแข็ง  และไอศกรีม  ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุดคือ  นมผงขาดมันเนย  ซึ่งในปี  2005  มีปริมาณการผลิต  189,733  ตัน  รองลงมา คือ  เนยแข็ง  จำนวน  123,170  ตัน   
 • การนำเข้า 
                   ผลิตภัณฑ์นมที่มีการนำเข้ามากคือ  เนยแข็ง  ในปี  2005  มีการนำเข้า  197,575  ตัน  รองลงมาคือ  Lactose  ในส่วนของนมผงขาดมันเนย  ( SMP )  มีการระบุวัตถุประสงค์ของการนำเข้าดังเช่นในปี  2005  มีการนำเข้า  SMP  เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน  2,653  ตัน,  เพื่อเป็นอาหารสัตว์  30,422  ตัน  และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  จำนวน  1,212  ตัน  การนำเข้า  SMP  เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ  จากสถิติพบว่า  ปี  2005  การนำเข้า  SMP  เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ  ลดลงจากปี  2001  ที่มีการนำเข้า  12,795  ตัน  ซึ่งลดลงกว่า  10  เท่า   ในช่วงระยะเวลา  5  ปี   ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ   ก็มีอัตราการขยายตัวของการนำเข้าค่อนข้างต่ำ  หรือบางชนิดลดลง  ยกเว้น  เนย  ที่มีการนำเข้าในปี  2001  จำนวน  379  ตัน  และเพิ่มเป็น  4,716  ตัน  ในปี  2005
                   จากสถิติการผลิตผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศของญี่ปุ่น  เทียบกับปริมาณการนำเข้า  พบว่าอุตสาหกรรมนม  ของญี่ปุ่นมีการขยายตัวค่อนข้างช้า  ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการนำเข้า  ในขณะที่ฟาร์มโคนม ลดลงค่อนข้างมาก  และจำนวนโคนม ลดลงเช่นกัน  โดยที่ผลผลิตน้ำนมดิบค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลา  5  ปี  ที่ผ่านมา   โดยการเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการฝูงโคนมให้มีสัด ส่วนของแม่โคนมที่สูงกว่าโคนมสาว

 ตารางที่ 1 จำนวนฟาร์มโคนม และโคนม

ปี

จำนวน

ฟาร์มโคนม

จำนวน

โคนมทั้งหมด

จำนวน

แม่โคนมทั้งหมด

จำนวน

แม่โคที่รีดนม

จำนวน

แม่โคที่แห้งนม

จำนวน

โคสาว

เฉลี่ยจำนวน

โคนม

(ฟาร์ม)

(พันตัว)

(พันตัว)

(พันตัว)

(พันตัว)

(พันตัว)

(ตัว/ฟาร์ม)

2002

31,000

1,726

1,126

966

160

599

55.70

( 65.3 )

( 34.7 )

2003

29,800

1,719

1,120

964

156

599

57.70

( 65.2 )

( 34.8 )

2004

28,800

1,690

1,088

936

152

603

58.70

( 64.4 )

( 35.6 )

2005

27,700

1,655

1,055

910

145

600

59.70

( 63.7 )

( 36.3 )

2006

26,600

1,635

1,046

900

146

589

61.50

( 64.0 )

( 36.0 )

ที่มา : MAFF " Liverstock  Statistics ",  " Dairy  Cattle  Statistics "
หมายเหตุ  :     1 )  ข้อมูลเป็นการสำรวจ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
                      2 )  ในเครื่องหมายวงเล็บ (....) หมายถึง ร้อยละของจำนวนโคนมทั้งหมด

ตารางที่ 2

 ( หน่วย  :  ตัน )

ปี

ผลผลิตน้ำนม

การนำไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ

อื่นๆ

( ตัน )

พร้อมดื่ม

2001

8,311,848

4,903,260 (59.0)

3,316,630 (39.9)

91,958  (1.1)

2002

8,379,969

5,046,042  (60.2)

3,245,423  (38.7)

88,504  (1.1)

2003

8,404,999

5,017,971  (59.7)

3,301,744  (39.3)

85,284  (1.0)

2004

8,284,746

4,902,005  (59.2)

3,301,434  (39.8)

81,308  (1.0)

2005

8,291,534

4,737,729  (57.1)

3,472,058  (41.9)

81,747  (1.0)


ที่มา :MAFF " Milk  and  Milk Products  Statistics "
หมายเหตุ  :  ในเครื่องหมายวงเล็บ (......)  คือ ร้อยละของผลผลิตน้ำนม
ตารางที่  3  Production  of  Drinking  Milk  and  Milk  Beverages

ปี

Drinking  Milk

Milk  Beverages

Fermented Milk

Lactic â

Total

Milk

Processed  Milk

Bacteria  drinks

( KL)

( KL)

( KL)

( KL)

( KL)

( KL)

2001

4,402,203

3,840,122

562,081

1,225,693

698,142

174,697

2002

4,430,271

3,976,636

453,635

1,173,306

798,915

185,271

2003

4,478,913

4,020,871

458,042

1,174,909

793,335

180,076

2004

4,404,370

3,926,680

477,690

1,185,274

782,036

172,662

2005

4,261,231

3,793,862

467,369

1,207,946

801,630

172,278

ที่มา : MAFF " Milk  and  Milk Products  Statistics "ที่มา : MAFF " Milk  and  Milk Products  Statistics "
ตารางที่  4  Production  of  Dairy  Products

ชนิดผลิตภัณฑ์

ปี

2001

2002

2003

2004

2005

นมข้นหวาน

             31,899

             31,911

             33,106

             35,253

             32,276

นมระเหยน้ำ

                1,778

                2,573

                1,645

                1,528

                1,209

นมผงเต็มมันเนย  ( WMP )

             17,456

             17,021

             15,010

             14,659

             14,523

Prepared  milk  powder

             34,006

             36,876

             36,427

             35,269

             31,225

เนย

             83,172

             79,598

             81,566

             80,555

             85,468

ครีม

             78,607

             85,150

             87,762

             82,888

             83,301

เนยแข็ง

           116,362

           124,946

           123,577

           119,496

           123,170

Natural  Cheese  for final  use

             14,159

             13,448

             13,773

             12,104

             13,941

นมขาดมันเนยข้นหวาน

                5,806

                5,395

                6,047

                5,933

                6,723

SMP

           177,855

           178,905

           184,372

           182,656

           189,733

Ice  cream

           105,875

           102,427

           103,921

           112,622

           119,753

ที่มา : MAFF " Milk  and  Milk Products  Statistics "ที่มา : MAFF " Milk  and  Milk Products  Statistics "

ตารางที่  5  Dairy  Products  Import

 

ชนิดผลิตภัณฑ์

ปี

2001

2002

2003

2004

2005

SMP (เพื่ออาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน)

3,196

2,643

2,907

2,767

2,653

SMP  ( อาหารสัตว์ )

37,266

34,931

34,989

30,511

30,422

SMP  ( เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ )

12,795

5,136

2,173

1,011

1,212

นมข้น  ( รวมชนิดหวานและไม่หวาน )

1,410

1,521

1,489

1,456

1,740

นมผง ( รวม  Whey  และ  WMP )

48,630

48,565

42,823

49,775

50,862

เนย

379

6,648

10,818

8,192

4,716

Natural  Cheese

199,551

189,109

195,751

208,317

197,575

Processed  Cheese

6,935

7,198

8,289

7,583

9,011

Lactose

92,197

86,633

86,287

85,505

85,586

นมที่มีส่วนผสมของโกโก้  (ไม่เติมน้ำตาล)

44,696

46,160

48,239

44,641

46,576

Prepared  edible  fats

29,302

29,165

31,345

31,203

31,274

Casein

16,572

16,231

17,462

18,068

17,737

Ice  cream

22,714

19,199

20,244

22,176

19,303

ที่มา : Ministry  of  Finance  " Japan  Exports  and  Imports "


 จาก  :  Monthly  Statistics 18–7  No. 202  October 2006 Agriculture & Liverstock Industries  Corporation
เรียบเรียงโดย :  นางวิภาวรรณ  ปาณะพล กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
วันที่เผยแพร่ 21ตุลามค 2006
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.