นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้901
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1423
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2324
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10699
mod_vvisit_counterเดือนนี้20996
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1044652

Your IP 3.236.117.38
Today: 15 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กลุ่มเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:15 น.

การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกระออม ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

Image

ประวัติกลุ่ม ที่ตั้ง เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
จัดตั้งกลุ่มเมื่อ      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543  อายุของกลุ่ม     9 ปี
วันที่จดทะเบียน    วันที่ 25 มกราคม 2545   เลขทะเบียน     สร 20/2545
สมาชิกแรกตั้ง      จำนวน  107  ราย           สมาชิกปัจจุบัน   จำนวน 116 ราย
อาชีพ เลี้ยงโคเนื้อ
ประธานกลุ่มกลุ่ม        นางมะลิ  ภาคูกา               โทรศัพท์      08-0168-1669
 • ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน                                                                                         
              ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงสัตว์ของบ้านกระออมไม่มีการรวมกลุ่ม แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างเลี้ยง ไม่มีระบบการจัดการแต่อย่างใด ขาดการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ทั้งด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ จึงทำให้สัตว์ที่เลี้ยงแคระแกรน สุขภาพไม่สมบูรณ์ เกิดการสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคพยาธิ เกษตรกรบ้านกระออมจึงได้รวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือบ้านกระออม” สมาชิกเริ่มจัดตั้ง  107 ราย เพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ตลอดจน เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในการจำหน่ายโคกระบือของสมาชิก ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยใช้ ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกระออม” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2545 และเปิดบัญชีกับธนาคาร มีกองทุนเริ่มแรก 5,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและช่วยเหลือเกื้อกูล สมาชิก เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ บ้านกระออม
 • ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน 
                 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 116 ราย ภายใต้การนำของประธาน คือ นางมะลิ  ภา คูกา ซึ่งเป็นสตรีที่มีความมุ่งมั่นซึ่งได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการและสมาชิกใน ด้านการเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่ม    ได้ อย่างยั่งยืน กลุ่มมีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีสวัสดิการกลุ่ม มีการประชุมสมาชิกทุกเดือนและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการสามารถบริหารงานกลุ่มให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเป็นที่ยอม รับของสมาชิกทุก คน                                                                                                          
                 กลุ่มมีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ในการจัดการผลิตปศุสัตว์ใน ลักษณะพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันสมาชิกมีโคเนื้อ 253 ตัว กระบือ 355 ตัว สัตว์ปีก 2,377 ตัว กลุ่มได้คัดเลือกสมาชิกให้ไปเข้ารับการอบรมจากกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นอาสาปศุสัตว์ประจำกลุ่มให้บริการด้านการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล สัตว์เบื้องต้น และการผสมเทียม และจากการที่กลุ่มได้มีมาตรการป้องกันโรคที่ดีทำให้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการอุบัติของโรคระบาดเกิดขึ้นแก่สัตว์เลี้ยงของสมาชิกในกลุ่มเลย    มี การถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิในโคกระบือให้แก่สมาชิก สามารถลดอัตราการสูญเสียของลูกโคกระบือเนื่องจากโรคพยาธิได้ถึงร้อยละ 90โคกระบือ ของสมาชิกได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมจากอาสาปศุ สัตว์                                                                    
                กลุ่มได้สนับสนุนให้สมาชิกจัดทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นแปลงผลิตพืช อาหารสัตว์คุณภาพดี มีการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาหารเสริมและยารักษาโรคสำหรับสัตว์ มีการเก็บสำรองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามทีอาหารสัตว์ขาดแคลน
                 กลุ่มได้จัดทำผ้าป่ากองขี้ควายเป็นประจำทุกปี เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายและจำหน่ายให้สมาชิก   ใน ราคาถูก มอบให้โรงเรียนและเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กลุ่มได้อีกทางหนึ่ง กลุ่มยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้สมาชิกไปเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานใน สถานที่ต่างๆโรงเรียนสอนควายไถนาบ้านกระออมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มได้ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ควายในหมู่บ้านไถนาเป็นเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง ถิ่น                                                                                                                    
                จากการดำเนินงานที่เข้มแข็งของคณะกรรมการฯ และด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย งานต่างๆ อาทิเช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 


  Image
 • บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน
              สมาชิกจะเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือนและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานของกลุ่ม ร่วมรับรองงบประมาณประจำปี รับทราบข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งได้ร่วมกำหนดแผนงานของกลุ่มในปีถัดไป อันเป็นที่มาของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก นอกจากนี้กลุ่มยังมีผู้ทำหน้าที่ประเมินลักษณะสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลในการ กำหนดราคา
             เพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้า สมาชิกยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด มีการรวบรวมมูลโคกระบือจากสมาชิกเพื่อนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกและมอบให้โรงเรียนบ้านกระออมเพื่อนำไปจัดทำ แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การดำเนินงานดังกล่าว นอกจากสมาชิกจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกและลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วยังทำให้เกิด รายได้ให้แก่กลุ่มอีกด้วย
            สมาชิกให้ความร่วมมือในกิจกรรมโรงเรียนควายไถนา โดยนำควายของตนเองเข้ามาฝึก พร้อมนำเยาวชนลูกหลานในหมู่บ้านมาเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ควาย ไถนาว่าไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัย แต่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับบ้านกระออมอย่างยั่งยืน
  Image
 • ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
            กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกระออม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดถือระเบียบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินอย่างเคร่งครัด ได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่ามีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส จึงทำให้มีความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยมีเงินทุนหมุนเวียนรวม 1,449,622 บาท ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น 88,540 บาท ทุนสำรอง 168,454 บาท รายได้อื่นๆ 144,628 บาท และเงินกู้จากสถาบันต่างๆ 1,048,000 บาท และสินทรัพย์ของกลุ่ม รวม1,146,000 บาท ประกอบด้วย โคกระบือของกลุ่ม 1,130,000 บาท บ้านโฮมฮักพร้อมเครื่องมือการเกษตร 11,000 บาท และอุปกรณ์สำนักงาน 5,000 บาท
             ผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ได้กำไรสุทธิสรุปได้ดังนี้ ปี พ.ศ.2550 มูลค่าประมาณ 82,340 บาท ปี พ.ศ.2551 มูลค่าประมาณ 100,727 บาท และ ปี พ.ศ.2552 มูลค่าประมาณ 102,198 บาท
 • การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
             1.  สร้างบ้านโฮมฮักและบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             2.  จัดทำผ้าป่ามูลขี้ควายทุกปี เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
             3.  จัดตั้งโรงเรียนสอนควายไถนาบ้านกระออมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             4.  จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านกระออม เพื่อนำไปจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
             5.  มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552 ปีละ 2,000 บาท
  Image
  กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
              1.  ส่งเสริมให้สมาชิกใช้มูลโคกระบือทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี
              2.  รณรงค์ให้สมาชิกปลูกพืชสมุนไพร เพื่อใช้ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์

  Image

  ผู้จัดทำข้อมูล   นายสุเมธ  วุฒิปาณี  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
                           E-mail :-   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์มือถือ  08-5046-0872 
                          นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก      นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ                                          
                           E-mail :-  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โทรศัพท์มือถือ  08-9016-9568

  เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2553

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.