นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้937
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้884
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3988
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6793
mod_vvisit_counterเดือนนี้20378
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1092833

Your IP 3.235.56.11
Today: 29 ก.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น - เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น - เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:21 น.
ดัชนีบทความ
การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มธนาคารโค-กระบือดีเด่น
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ทุกหน้า

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น

หลักการและเหตุผล
            ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัด เลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน รวมยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานของบุคคลสถาบันอื่นต่อไป ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์
             เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)
              - เพื่อค้นหาเกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของส่วนรวม
              - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดี เด่นได้ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฎต่อสาธารชน
              -  เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกร/บุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรสาขาอาชีพ เลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฎและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของ บุคคลอื่นต่อไป

              สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
             -  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฎต่อ สาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์อื่น
             -  เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
             -  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย สาขา/ประเภทการคัดเลือก
             
1.  เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์)  จำนวน 1 ราย
              2.  สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จำนวน 1  กลุ่ม

พื้นที่ดำเนินการ  ในพื้นที่  76  จังหวัด

กำหนดการคัดเลือกเกษตรกรฯ
             -  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
             -  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย   คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
             -  กรมปศุสัตว์ (คณะกรรมการระดับกรมฯ) คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553

กำหนดการคัดเลือกระดับกรมฯ
             คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการออกไปคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553

เงินรางวัล / โล่รางวัล
             -  เกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น (ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับชาติ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              1. สร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคต
              2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์รายอื่นๆ  เกิดความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
              3. ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่กำหนด สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรและครอบครัว

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 19:06 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.