นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้540
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1457
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3162
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้30162
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1054113

Your IP 44.192.253.106
Today: 23 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

แนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:24 น.

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร ๔.๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง/พัฒนาแปลงใหญ่ (เป็นรายสินค้าเกษตร) สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย ตามแนวเกษตร ๔.๐ เป็นแปลงนำร่อง และทำตัวอย่างให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของตน ซึ่งมีเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แปลง (แยกตามรายสินค้าเกษตร) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้

     ๑.) วิเคราะห์/กำหนดรายการสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) ประมง พืชไร่/สวน (สำหรับสินค้าอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ดำเนินการแล้ว)

     ๒.) กำหนดแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ     จำแนกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานรายสินค้าที่มีศักยภาพ ขนาดพื้นที่เหมาะสม ความพร้อมของเกษตรกร ดิน/น้ำ และมีตลาดรองรับ

      ๓.) กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วย เชื่อมโยงตลาด ปรับปรุงบำรุงดิน เมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การอารักขาพืช (การให้น้ำ, ปุ๋ย) วิธีกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป/เก็บรักษา     การจำหน่าย/ตลาด

     ๔.) เป้าหมาย คือ ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมถึงให้มีการเปรียบเทียบกับการผลิตรูปแบบเดิม เพื่อมุ่งสู่ตลาด/ผู้บริโภค

     ๕.) แหล่งเงินทุน ประกอบด้วย งบปกติตาม Function ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบกลุ่มจังหวัด และงบร่วมกับประชารัฐ

     ๖.) การขับเคลื่อน ได้แก่ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม/งานวิจัย (คำนึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนต่อขนาดของพื้นที่) และการบริหารจัดการสินค้าครบวงจร

     ๗.) การสนับสนุนของภาครัฐ โดยพิจารณาว่า รัฐจะสนับสนุนอย่างไร/เท่าไร/เกษตรกรออกเท่าไร

 

     นอกจากนี้จากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตัวอย่างการพัฒนาภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น จึงมีแผนจะพัฒนาความร่วมมือเรื่องเกษตรสมัยใหม่ระหว่างสองประเทศ ใน ๒ แนวทาง คือ

     ๑) ดำเนินการร่วมกับ GISDA และประเทศญี่ปุ่น ให้มีการคัดเลือกพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะสร้างเป็นหัวขบวน ๔.๐ ทั้งในเรื่องลูกค้า สินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม เบื้องต้นอาจเลือกสินค้าเพียง ๑ – ๒ ชนิด อาจมีการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนพื้นที่และสินค้า และใช้แนวทางประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

     ๒) ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาเลือกพื้นที่และสินค้าตามระบบแปลงใหญ่ จึงขอให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องขนาดของพื้นที่ คน สินค้า และตลาด และศึกษาถึงวิธีการขับเคลื่อนเครื่องมือเป็นเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์ ต้นทุนลดลง แก้ปัญหาแรงงานสูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของคุณภาพสินค้า

     เมื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและทุกหน่วยงานจะต้องมาบูรณาการร่วมกัน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นลักษณะงบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เช่น การปรับปรุงดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ต้องเห็นภาพการทำเกษตรที่มีความคุ้มกัน ซึ่งขยายต่อยอดจากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งให้เกษตรกรทำบัญชีครับเรือนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะหากเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับต้นทุนและกำไร จะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรได้ สำหรับแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ อาจเป็นเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ/ปัจจัยการผลิต โดยรัฐอาจสนับสนุนร้อยละ ๕๐ เช่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเกษตรกร และส่วนที่เหลือให้สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ มอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ โดยให้เร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนและรายงานให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

ที่มา : สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน -๒๕๖๐

       บันทึก กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๖/๒๐๙๓ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดย : คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:39 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.