นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1241
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2406
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้29406
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1053357

Your IP 3.236.214.224
Today: 22 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก - วิธีการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก - วิธีการดำเนินงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 17:17 น.
ดัชนีบทความ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก
วิธีการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกหน้า

วิธีการดำเนินงาน

หน่วยงานดำเนินการ

1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.)  รับผิดชอบ : เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คัดเลือกเกษตรกร อบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการสนับสนุนเกษตรกร
2.สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รับผิดชอบ : ประชุมสัมมนา ติดตาม นิเทศและประเมินผล

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่

1.1  สนง.ปศจ. ทั้ง 5 จังหวัด และ สนง.ปศข. 9 ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2  สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข.9 ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดมอบหมายงานพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายในความรับผิดชอบ
1.3  สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข.9ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2.การเตรียมความพร้อมเกษตรกร

2.1  การตรวจสอบเกษตรกรร่วมกิจกรรม (กรณีเกษตรกรรายใหม่)
1) สนง.ปศจ. ร่วมกับ สนง.ปศอ. และ ผู้เกี่ยวข้อง ประสาน ตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) จัดทำประวัติและเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
3) ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับปัจจัยการผลิตและการ นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปดำเนินการตามรูปแบบการผลิตที่กำหนดไว้
2.2  การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร (กรณีเกษตรกรรายเดิม)  สนง.ปศจ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่จัดตั้งและดำเนินการตามงบ TKK ปี 2553 – 2554 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้
1) ยังดำรงสถานภาพความเป็นกลุ่มที่ชัดเจน และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้ว
2) มีความเป็นไปได้และความพร้อมในการพัฒนาสู่กลุ่มที่เข้มแข็ง
3) มีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน

3.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กรณีเกษตรกรรายใหม่)

3.1  สนง.ปศจ. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับสนับสนุนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีกรายใหม่ ภายใต้งบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแผนงานลง ทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผน TKK)
3.2  สนง.ปศจ. ร่วมกับ สนง.ปศอ. ประสานเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
3.3  สนง.ปศจ. สนับสนุนวัสดุในการจัดสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งติดตามให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดสร้างโรงเรือน
3.4  เกษตรกรดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด
3.5  เมื่อเกษตรกรจัดสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ สนง.ปศจ. สนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีก และให้เกษตรกรจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการนำสัตว์ปีก มาเลี้ยงภายใต้การติดตามแนะนำของเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.

4.เมื่อเกษตรกรเตรียมฟาร์มพร้อมแล้ว สนง.ปศจ. ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร

5.การติดตามเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีก (กรณีเกษตรกรรายใหม่)

5.1  การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก สนง.ปศจ. โดย สนง.ปศอ. นำเกษตรกรจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือเป็ด เทศกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอ จัดตั้งเป็นกลุ่มระดับตำบล
5.2  เกษตรกรดำเนินการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเทคนิคและวิธีการที่กรมปศุสัตว์กำหนดและ ได้รับการอบรมมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศอ. ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการด้านสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด
5.3  มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบริการเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การให้ความรู้เพิ่มเติม บริการควบคุมป้องกันโรค และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย เป็นต้น
5.4  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานด้านการตลาดเพื่อรองรับสัตว์ปีกที่เกษตรกรผลิตได้ ประกอบด้วย

6.การพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเดิม

สนง.ปศจ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเดิมที่เข้า ร่วมโครงการตามงบปกติ และ TKK ปีงบประมาณ 2553 - 2554

6.1  ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และปรับเปลี่ยนตามสภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
6.2  สร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรภายใต้ตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์ กำหนด ได้แก่ การพัฒนาผู้นำกลุ่ม การสร้างกองทุนกลางจากการระดมทุนหรือปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่ม การส่งเสริมให้เกิดระบบการออมจากผลผลิตของสมาชิก การสร้างบริการของกลุ่มสำหรับสมาชิก เช่น กองทุนยาและเวชภัณฑ์ บริการป้องกันโรคและรักษาสัตว์ป่วย เป็นต้น
6.3  พบปะและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
6.4  ติดตามให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกรของ สนง.ปศจ. บูรณาการผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามให้บริการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกร

7.การติดตามประเมินและรายงานผล

1 )สนง.ปศจ. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2) สน ง.ปศข.9 ประสานรวบรวมผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) และดำเนินการเพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมพร้อมสรุปและจัดทำ รายงานผลเสนอกรมปศุสัตว์

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:12 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.