นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้751
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้676
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6766
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6198
mod_vvisit_counterเดือนนี้23666
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1088818

Your IP 35.174.62.102
Today: 25 ก.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ - วิธีการดำเนินการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:14 น.
ดัชนีบทความ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
วิธีการดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกหน้า

วิธีการดำเนินการ

หน่วยงานดำเนินการ

 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.) 
  รับผิดชอบ : เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร อบรม อุดหนุนปัจจัยการผลิต ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการสนับสนุนเกษตรกร พัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
 2. หน่วยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แพะ (ศบส.ยะลา/สบส.ปัตตานี/ศวท.นราธิวาส/สบส.เทพา/ศผท.สงขลา)
  รับผิดชอบ : ผลิตและกระจายแพะพันธุ์ดี ให้บริการผสมเทียมแพะ พัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ
 3. หน่วยพัฒนาพืชอาหารสัตว์ (ศอส.นราธิวาส/สอส.สตูล
  รับผิดชอบ : สนับสนุนการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์อื่นๆแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
 4. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
  รับผิดชอบ : พัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ติดตาม นิเทศและประเมินผล

 ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
  1.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดมอบหมายงาน พื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายในความรับผิดชอบ
  1.3  สนง.ปศข.9 ร่วมกับ สนง.ปศจ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร
  2.1  การตรวจสอบเกษตรกรร่วมกิจกรรม (กรณีเกษตรกรรายใหม่) สนง.ปศจ. ร่วมกับ สนง.ปศอ. และผู้เกี่ยวข้องประสานตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยต้องเป็นเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านกระบวนการเวทีประชาคมมาแล้ว และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดเมื่อปีงบประมาณ 2554 แล้ว
  2.2  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อรายย่อย (กรณีเกษตรกรรายใหม่) สนง.ปศจ. โดย สนง.ปศอ. นำเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะรายย่อยกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ
 3. การอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มและเกษตรกร ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใต้การลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนTKK) โดย สนง.ปศจ. ดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการอุดหนุนปัจจัยการผลิต เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
 4. การติดตามให้บริการสนับสนุนการเลี้ยงแพะ
  4.1  เกษตรกรดำเนินการเลี้ยงแพะตามแผนการผลิตและเทคนิควิธีที่ได้รับการอบรม โดยเลี้ยงแพะที่ได้รับอุดหนุนร่วมกับแพะที่เกษตรกรมีอยู่เดิม
  4.2  สนง.ปศจ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มออกติดตามเยี่ยมเยือนจัดกิจกรรมกลุ่ม
  4.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตแพะของเกษตรกร
  1) สนง.ปศจ. ประสานพ่อค้าในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับซื้อแพะของเกษตรกร
  2) ศวท. ประสาน สนง.ปศจ. จัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายแพะของเกษตรกรในระดับพื้นที่จังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  3) ประสานเชื่อมโยงการผลิตกับฟาร์มต้นแบบ โรงฆ่า และโรงงานแปรรูปในพื้นที่เพื่อให้เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาด
  4) สนง.ปศข.9 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดลู่ทางในการจัดสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดและการแปรรูปผลผลิตแพะ เพื่อรองรับผลผลิตแพะของเกษตรกร รวมทั้งการขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรมฮาลาล
 5. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แพะของเกษตรกร
  5.1  ศผท.สงขลา ดำเนินการเพื่อให้บริการผสมเทียมแก่เกษตรกร
  5.2  ศบส.ยะลา สทส.ปัตตานี สทส.เทพา และ ศวท.นราธิวาส ดำเนินการเพื่อผลิตพ่อแม่แพะพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายเดิม
  6.1  สนง.ปศจ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายเดิม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายดังนี้

  เป้าหมาย

  ยะลา

  ปัตตานี

  นราธิวาส

  สตูล

  สงขลา

  รวม

  กลุ่มเกษตรกรเดิม (กลุ่ม)

  63

  125

  89

  45

  28

  350


  6.2  อบรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์
  1) สนง.ปศจ.คัดเลือกแกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดิมเข้ารับการอบรม ตามเป้าหมายที่สนง.ปศข.9 กำหนด
  2) สนง.ปศข.9 ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อการอบรม โดยเน้นการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะแบบมืออาชีพ โดยประกอบด้วย 3 หลักสูตรหลัก แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ได้แก่

  (1) หลักสูตร เทคนิคการเลี้ยงแพะแบบปราณีต   ดำเนินการโดย ศบส.ยะลา
  (2) หลักสูตร เทคนิคการผลิตอาหารแพะ            ดำเนินการโดย ศอส.นราธิวาส
 7. (3) หลักสูตร เทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์       ดำเนินการโดย ศอส.นราธิวาส
  3) สนง.ปศข.9 จัดส่งหลักสูตรและแผนการอบรมให้จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานจัดส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว
  4) ประเมินผลก่อนและหลังการอบรม สรุปรายงานผลต่อ ส.ส.ส.
  6.3  การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
  1) การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด สนง.ปศจ. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด
  2) การพัฒนาเครือข่ายระดับเขต ปศข. และ ศวท. ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับเขตประกอบด้วย
 8. ติดตามประเมินผล
  7.1  สนง.ปศจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  7.2  สนง.ปศข.9 ประสานรวบรวมผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) และติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ พร้อมสรุปและจัดทำรายงานผล


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:38 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.