นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้728
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้676
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6743
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6198
mod_vvisit_counterเดือนนี้23643
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1088795

Your IP 35.174.62.102
Today: 25 ก.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ - ขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ - ขั้นตอนการดำเนินการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:39 น.
ดัชนีบทความ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ขั้นตอนการดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกหน้า

 ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
            1.1  สนง.ปศจ. ทั้ง 5 จังหวัด และ ศผท.สงขลา ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            1.2  ชี้แจง ทำความเข้าใจ กำหนดมอบหมาย ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดพื้นที่และเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ
            1.3  ศผท.สงขลา ร่วมกับ สนง.ปศจ. ดำเนินกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานผสมเทียมของเจ้าหน้าที่
 2. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยการผสมเทียม
            2.1  การเตรียมความพร้อมหน่วยผสมเทียม
                       1) สนง.ปศจ. เตรียมความพร้อมหน่วยผสมเทียม โดยจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียม
                      2) ศผท.สงขลา จัดซื้อจัดหาน้ำเชื้อและไนโตรเจนเหลวเพื่อนำไปสนับสนุนให้แก่หน่วยผสมเทียมตามความต้องการของเกษตรกร
            2.2  การเตรียมความพร้อมเกษตรกรและแม่โค
                      1) สนง.ปศจ. จัดแบ่งพื้นที่และกำหนดเกษตรกรเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยผสมเทียมแต่ละหน่วย
                      2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกประสานผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเกษตรก

                      3) จัดทำทะเบียนและเก็บข้อมูลเกษตรกร รวมทั้งจัดทำประวัติและเครื่องหมายประจำตัวแม่โคที่จะรับบริการผสมเทียม
                      4) ตรวจสอบ ให้ความรู้และคำแนะนำ รวมทั้งให้บริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมของแม่โคในการผสมเทียม อาทิ การถ่ายพยาธิ การบำรุงร่างกายด้วยอาหารหยาบคุณภาพดี หรืออาหารข้นและแร่ธาตุ การเจาะเลือดตรวจเพื่อค้นหาโรคที่มีผลต่อการผสมพันธุ์ รวมทั้งการให้บริการล้วงตรวจภายในเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ของแม่โค ตลอดการจัดการดูแลแม่โคหลังผสมและการดูแลลูกโคหลังคลอด
             2.3  การดำเนินการผสมเทียม
                       1) สนง.ปศจ. โดยหน่วยผสมเทียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียมเมื่อเกษตรกรมีความพร้อมและติดต่อขอรับบริการ
                       2) ใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำการเป็นสัด กรณีเกษตรกรและแม่โคมีความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม
                       3) สนง.ปศจ. ติดตามดูแล สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อการบำรุงสุขภาพแม่โค เช่น อาหารเสริมและแร่ธาตุ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่แม่โคของเกษตรกรตั้งแต่ระยะแม่โคตั้งท้อง จนแม่โคคลอดลูก รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                       4) ประเมินผลความรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรทุกรายที่ได้รับการอบรมและบริการผสมเทียมแล้ว สรุปรายงานเสนอ สนง.ปศข. 9 และ ส.ส.ส.
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเดิม
               3.1 สนง.ปศจ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่จัดตั้งและดำเนินการตามงบปรกติและงบ TKK ปี 2553 – 2554 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
               3.2 สนง.ปศจ. พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบออกติดตามเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
               3.3 สร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนด ได้แก่ การพัฒนาผู้นำกลุ่ม การสร้างกองทุนกลางเพื่อใช้บริหารจัดการกลุ่ม การส่งเสริมระบบเงินออมจากผลผลิตของสมาชิก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม การสร้างบริการของกลุ่ม เช่น กองทุนยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาสัตว์ป่วย บริการควบคุมโรคระบาด เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการผลิต ปัจจัยที่จำเป็นมาใช้ร่วมกัน เช่น น้ำหมัก แร่ธาตุก้อน UMMB เป็นต้น
               3.4 ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศอส.นราธิวาส, สบส.สตูล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตนเองระยะสั้นของกลุ่มสู่ความสำเร็จ และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
 4. การติดตามประเมินผล
                4.1  สนง.ปศจ. / ศอส.นราธิวาส / สอส.สตูล และ ศพท.สงขลา รายงานผลการดำเนินงาน(ความก้าวหน้า)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                4.2  สนง.ปศข.9 ประสานเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) และติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลเสนอ ส.ส.ส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:56 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.