นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้962
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้884
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4013
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6793
mod_vvisit_counterเดือนนี้20403
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1092858

Your IP 3.235.56.11
Today: 29 ก.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:39 น.
ดัชนีบทความ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ขั้นตอนการดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกหน้า

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยบริการผสมเทียมให้ครอบคลุมและรองรับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
 2. .เพื่อปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มปริมาณโคเนื้อโดยการผสมเทียมในพื้นที่ภาคใต้
 3. .เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้เสริม ยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10,000 ราย

 

กิจกรรม

จังหวัด

รวม

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

สตูล

สงขลา

1. ให้บริการผสมเทียม (ราย)

2,400

2,400

2,000

2,400

800

10,000

2. พัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรรายเดิม (เดิม)

2,400

2,400

2,000

2,400

810

10,000

 

วิธีการดำเนินการ

หน่วยงานดำเนินการ

 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.)
  รับผิดชอบ : เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยผสมเทียม เตรียมความพร้อมเกษตรกร
  เป้าหมาย ให้บริการผสมเทียม ติดตามดูแลหลังการผสมเทียมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
 2. หน่วยพัฒนาอาหารสัตว์ (ศอส.นราธิวาส และ สอส.สตูล)
  รับผิดชอบ : สนับสนุนการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
 3. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา (ศผท.สงขลา)
  รับผิดชอบ : พัฒนาความพร้อมเจ้าหน้าที่ สนับสนุนน้ำเชื้อ และไนโตรเจนเหลว รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับหน่วยผสมเทียม
 4. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
  รับผิดชอบ : ประชุมสัมมนา ติดตาม นิเทศและประเมินผล

 ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
            1.1  สนง.ปศจ. ทั้ง 5 จังหวัด และ ศผท.สงขลา ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            1.2  ชี้แจง ทำความเข้าใจ กำหนดมอบหมาย ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดพื้นที่และเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ
            1.3  ศผท.สงขลา ร่วมกับ สนง.ปศจ. ดำเนินกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานผสมเทียมของเจ้าหน้าที่
 2. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยการผสมเทียม
            2.1  การเตรียมความพร้อมหน่วยผสมเทียม
                       1) สนง.ปศจ. เตรียมความพร้อมหน่วยผสมเทียม โดยจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียม
                      2) ศผท.สงขลา จัดซื้อจัดหาน้ำเชื้อและไนโตรเจนเหลวเพื่อนำไปสนับสนุนให้แก่หน่วยผสมเทียมตามความต้องการของเกษตรกร
            2.2  การเตรียมความพร้อมเกษตรกรและแม่โค
                      1) สนง.ปศจ. จัดแบ่งพื้นที่และกำหนดเกษตรกรเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยผสมเทียมแต่ละหน่วย
                      2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกประสานผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเกษตรก

                      3) จัดทำทะเบียนและเก็บข้อมูลเกษตรกร รวมทั้งจัดทำประวัติและเครื่องหมายประจำตัวแม่โคที่จะรับบริการผสมเทียม
                      4) ตรวจสอบ ให้ความรู้และคำแนะนำ รวมทั้งให้บริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมของแม่โคในการผสมเทียม อาทิ การถ่ายพยาธิ การบำรุงร่างกายด้วยอาหารหยาบคุณภาพดี หรืออาหารข้นและแร่ธาตุ การเจาะเลือดตรวจเพื่อค้นหาโรคที่มีผลต่อการผสมพันธุ์ รวมทั้งการให้บริการล้วงตรวจภายในเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ของแม่โค ตลอดการจัดการดูแลแม่โคหลังผสมและการดูแลลูกโคหลังคลอด
             2.3  การดำเนินการผสมเทียม
                       1) สนง.ปศจ. โดยหน่วยผสมเทียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียมเมื่อเกษตรกรมีความพร้อมและติดต่อขอรับบริการ
                       2) ใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำการเป็นสัด กรณีเกษตรกรและแม่โคมีความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม
                       3) สนง.ปศจ. ติดตามดูแล สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อการบำรุงสุขภาพแม่โค เช่น อาหารเสริมและแร่ธาตุ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่แม่โคของเกษตรกรตั้งแต่ระยะแม่โคตั้งท้อง จนแม่โคคลอดลูก รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                       4) ประเมินผลความรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรทุกรายที่ได้รับการอบรมและบริการผสมเทียมแล้ว สรุปรายงานเสนอ สนง.ปศข. 9 และ ส.ส.ส.
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเดิม
               3.1 สนง.ปศจ. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่จัดตั้งและดำเนินการตามงบปรกติและงบ TKK ปี 2553 – 2554 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
               3.2 สนง.ปศจ. พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบออกติดตามเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
               3.3 สร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนด ได้แก่ การพัฒนาผู้นำกลุ่ม การสร้างกองทุนกลางเพื่อใช้บริหารจัดการกลุ่ม การส่งเสริมระบบเงินออมจากผลผลิตของสมาชิก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม การสร้างบริการของกลุ่ม เช่น กองทุนยาและเวชภัณฑ์ บริการรักษาสัตว์ป่วย บริการควบคุมโรคระบาด เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการผลิต ปัจจัยที่จำเป็นมาใช้ร่วมกัน เช่น น้ำหมัก แร่ธาตุก้อน UMMB เป็นต้น
               3.4 ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศอส.นราธิวาส, สบส.สตูล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตนเองระยะสั้นของกลุ่มสู่ความสำเร็จ และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
 4. การติดตามประเมินผล
                4.1  สนง.ปศจ. / ศอส.นราธิวาส / สอส.สตูล และ ศพท.สงขลา รายงานผลการดำเนินงาน(ความก้าวหน้า)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                4.2  สนง.ปศข.9 ประสานเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน (ความก้าวหน้า) และติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลเสนอ ส.ส.ส.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. 1.เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 10,000 ราย มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยการผสมเทียมดีขึ้น สามารถเลี้ยงโคเนื้อ ผสมพันธุ์และให้ลูกโคได้ในปีที่ 2 อย่างน้อย 1 ตัวต่อแม่โค คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อตัว
 2. 2.หน่วยบริการผสมเทียมของทางราชการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการผสมเทียมแก่เกษตรกรได้อย่างน้อย 10,000 ราย ผสมเทียมแม่โคได้อย่างน้อย 10,000 ตัว เป็นผลให้สามารถเพิ่มปริมาณโคเนื้อพันธุ์ดีได้ จำนวน 6,000 ตัวต่อปีเป็นอย่างน้อย
 3. 3.เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ภาครัฐมากขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 18:56 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.