นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1319
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2484
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้29484
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1053435

Your IP 3.236.214.224
Today: 22 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

โครงการจัดงานแพะแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 13:27 น.

 หลักการและเหตุผล

             แพะเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยขณะที่ประชากรแพะ มีจำนวน 427,567 ตัว   ( แพะเนื้อ 394,204 ตัว แพะนม 33,363 ตัว ) จำนวนการเลี้ยงแพะมีมากในภาคใต้ร้อยละ 52.14 (เขต 9 และ เขต 8 ร้อยละ 39.75 และ 12.40 ตามลำดับ) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 41,582 ครัวเรือน  

              ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม (กรมปศุสัตว์ , 2554) พันธุ์แพะที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ให้ผลผลิตต่ำ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะยังขาดความรู้ความสามารถและเทคโนโลยี ในด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้การเลี้ยงแพะไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแพะพันธุ์ดีที่จะนำมาปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญ ในด้านการจัดการด้านอาหารการดูแลด้านสุขภาพและตลาดยังไม่มีความแน่นอน   ดังนั้นจึงควรจัดงานแพะแห่งชาติขึ้น   เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายต่อไป

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงแพะ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงการจัดการฟาร์มเพื่อให้แพะมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพ
  3. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดระบบการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม

เป้าหมาย

        1.   จัดประกวดพันธุ์แพะ 1 ครั้ง

        2.  จัดสัมมนาวิชาการ 1 ครั้ง

        3.   ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 260 ราย

 พื้นที่ดำเนินการ/สถานที่จัดงาน

              ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

 ขั้นตอนกและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 1. กอง/สำนัก

                     กรมปศุสัตว์ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสมจะรับเป็นเจ้าภาพ

                        1.1    กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อมอบหมายภารกิจและแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ

                        1.2    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประสานและสนับสนุนการจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        1.3    คณะทำงานฝ่ายต่างๆ กำหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

                        1.4    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนับสนุนงบประมาณกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพ เพื่อไปตั้งเบิกจ่าย ตามกิจกรรมที่กำหนด

                 2 หน่วยปฏิบัติ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สนง.ปศข./ศูนย์ฯ/สถานีฯ/ด่านฯ)

                        2.1    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนับสนุนงบประมาณกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพ เพื่อไปตั้งเบิกจ่าย ตามกิจกรรมที่กำหนด

                        2.2    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกิจกรรมประกอบด้วย

                        2.3    จัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการเลี้ยงแพะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

                        2.4     ประชุมสัมมนานักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเลี้ยงแพะ เพื่อร่วมกันระดมความคิดกำหนดแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน

                       2.5    จัดเวทีเสวนาเกษตรกร เพื่อร่วมกันระดมความคิดระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพอเพียง

                       2.6    จัดประกวดแพะ เพื่อประกวดแพะของเกษตรกรที่มีลักษณะดี เหมาะสมใช้ปรับปรุงขยายพันธุ์ มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเลี้ยงดู การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

                       2.7    การประกวดและสาธิตการแปรรูป เช่น การแข่งขันการทำอาหารมาจากเนื้อแพะ การสาธิตการทำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเป็นต้น

                      2.8    การจัดประมูลแพะพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงพันธุ์แพะให้ดียิ่งขึ้น

                      2.9    สร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยการจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่ม ชมรมหรือสมาคม เพื่อมีอำนาจในการต่อรองการทำธุรกรรมต่าง ๆ และรักษาผลประโยชน์สมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง

                      2.10   จัดให้มีคลินิกปศุสัตว์เพื่อบริการตรวจ ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ (แพะ) ที่มารับบริหารในระหว่างการจัดงาน

                      2.11     การประเมิลผลการจัดงานแพะแห่งชาติในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตื่นตัว (awareness) และให้ความสำคัญในการเลี้ยง การจัดการฟาร์มแพะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้แพะมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  2. เกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมงานอย่างน้อย 2,000 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ไปใช้ (apply) ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ
  3. เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการผลักดันให้เป็นสิ้นค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกต่อไปในอนาคต
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:12 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.