นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้518
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1622
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6398
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้33398
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1057349

Your IP 35.170.64.36
Today: 25 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

โครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ(เกษตรกรคลื่นลูกใหม่) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:05 น.

 หลักการและเหตุผล

                สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และพัฒนายุวเกษตรกรที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยให้หน่วยงานในสังกัดมีการสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นงานสำคัญงานหนึ่งตามนโยบายและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยให้สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) ในขณะเดียวกัน

                การสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และพัฒนายุวเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า ชาวประชาอยู่รอด ประเทศชาติปลอดภัย เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างคนและชุมชนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ขั้นพื้นฐานให้ยุวเกษตรกรหันมาสนใจภูมิใจและรักที่จะเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่และยุวเกษตรกร

             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2555 กรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมให้อาสาปศุสัตว์มีความพร้อมที่จะเป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ต่อไป

วัตถุประสงค์

             เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์ให้มีความพร้อมในการพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

 การดำเนินงานโครงการ

             ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตรอาสาปศุสัตว์ก้าวหน้า : วิทยากร ระยะเวลา 2 วัน โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อวิชาบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ในการเป็นวิทยากร หลักการพูด การฝึกปฏิบัติ ฯลฯ 9 รุ่นๆละ 40 ราย รวม 360 ราย ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – พฤษภาคม 2555

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            กรมปศุสัตว์จะมีเครือข่ายอาสาปศุสัตว์และเครือข่ายยุวเกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสามารถมีส่วนร่วมและเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ของชุมชนที่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:00 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.