นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้888
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2053
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้29053
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1053004

Your IP 44.192.253.106
Today: 22 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:44 น.

โครงการ


หลักการและเหตุผล

               จากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผันผวนไม่แน่นอน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิตที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ทำให้ผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไป เป็นเหตุให้เกษตรกรบางส่วนหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนการทำการเกษตร โดยจะพบว่าเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ในขณะที่เยาวชนและคนหนุ่มสาวไม่ให้ความสนใจกับอาชีพเกษตรกร ลูกหลานเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาไม่กลับไปประกอบอาชีพการเกษตร บางส่วน ทิ้งท้องถิ่นเพื่อหันไปประกอบอาชีพรับจ้างและขายแรงงงานแทน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต

                ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือในการจัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ ปรับโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม

                 ตลอดจนติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการตลาด ใช้กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง พึ่งพาปัจจัยการผลิตและตลาดที่มีในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน นำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพที่ทำอยู่ และสุดท้ายจะก่อให้เกิดความมั่นใจกับเกษตรกรที่จะประกอบอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเอง
 4. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาการลดลงของประชากรภาคเกษตรของประเทศ

เป้าหมาย

 1. ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ในลักษณะบูรณาการ จำนวน 9,000 ราย ประกอบด้วย
             1.1 เกษตรกรภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และเกษตรกรภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) จำนวน 4,570 ราย
            1.2  เกษตรกรภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ (กปศ.) จำนวน 4,430 ราย
 2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 886 กลุ่ม

 พื้นที่ดำเนินการ  77 จังหวัดทั่วประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานดำเนินการ

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.) รับผิดชอบ : คัดเลือกและอบรมให้ความรู้เกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ พัฒนากลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 2. การพัฒนาความรู้เกษตรกรเป้าหมาย
 3. การติดตามสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
 4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกษตรกรได้รับการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 9,000 คน
 2. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ ที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งในรูปแบบของรายได้เสริม รายได้รองและรายได้หลัก
 3. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 886 กลุ่ม มีศักยภาพและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
 4. เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความมั่นคงยั่งยืนและความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 17:37 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.