นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้266
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1431
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้28431
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1052382

Your IP 3.236.214.224
Today: 22 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 15:52 น.

โครงการ


หลักการและเหตุผล

                 กว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้มักทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมงผสมผสานเข้าด้วยกัน การทำการเกษตรในรูปแบบดังกล่าวมีข้อดีที่สำคัญ คือ ก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิต และผลพลอยได้ร่วมกัน เป็นผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันแปรด้านการตลาด สร้างความเข็มแข็งยั่งยืนต่ออาชีพการเกษตรของเกษตรกร รวมทั้งยังสอดคล้องตามหลักวิธีการในระบบเกษตรยั่งยืนและเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 ปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยหลายรายประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอาทิ นาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ สวนผลไม้ โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณแถวปลูกและวัสดุเหลือจากกระบวนการเพาะปลูก มาเป็นอาหารและใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ในขณะเดียวกันได้นำมูลสัตว์กลับไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจดังกล่าว หรือผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากกิจกรรมการเกษตรทั้งสองประเภทไปพร้อมกัน

                 ความสำเร็จของเกษตรกรเหล่านี้สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ที่ยังประสบปัญหากับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว หรือไม่สามารถบูรณาการผสมผสานการเกษตรประเภทต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทำให้ประสบกับการขาดทุน มีปัญหาหนี้สินจนท้อถอยเลิกประกอบอาชีพการเกษตรและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศ

                 ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยหันมาประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีการเลี้ยงสัตว์เป็นตัวช่วย ภายใต้องค์ความรู้และตัวอย่างจากศูนย์เรียนรู้ ที่เกิดจากความสำเร็จของเกษตรกรตัวอย่าง รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการรวมพลังเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทั้งในด้านการผลิตและด้านการตลาด นำมาซึ่งความเข้มแข็งและยั่งยืนในอาชีพ เหล่านี้ จึงน่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ถูกต้องและมีความเป็นได้มากที่สุด

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาความพร้อมของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานจากฟาร์มเกษตรกรตัวอย่าง สำหรับเป็นแบบอย่าง แหล่งเรียนรู้และอบรมเกษตรกรในระดับท้องถิ่น
 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ขยายผลแนวคิดและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งจัดสร้างกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
 3. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 เป้าหมาย

 1. จัดตั้งและพัฒนาความพร้อมของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในฟาร์มเกษตรกร จำนวน 450 ฟาร์ม
 2. อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 9,000 ราย
 3. พัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 144 กลุ่ม 30 ชมรม 4 เครือข่าย (แพะ ไก่งวง ไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ)

 พื้นที่ดำเนินการ     75 จังหวัด

 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานดำเนินการ

 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (สนง.ปศจ.) รับผิดชอบ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ คัดเลือกเกษตรกร อบรมความรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
 2. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศวท.)  รับผิดชอบ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ คัดเลือกเกษตรกร อบรมความรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
 3. สำนักงานปศุสัตว์เขต (สนง.ปศข.)  รับผิดชอบ : ประชุมชี้แจง จนท. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ติดตามนิเทศ ประเมินความพร้อมของศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกร

 ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การพัฒนาความพร้อมของเจ้าหน้าที่
 2. การพัฒนาความพร้อมศูนย์เรียนรู้
 3. การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม
 4. การอบรมความรู้แก่เกษตรกร
 5. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 6. การติดตาม ประเมินและรายงานผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รูปแบบข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 450 ฟาร์ม เป็นแหล่งศึกษาดูงานและอบรมความรู้แก่เกษตรกรและ ผู้สนใจ
 3. เกษตรกรอย่างน้อย จำนวน 9,000 คน มีความรู้และทักษะในการจัดการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มของตนเอง
 4. กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 144 กลุ่ม 30 ชมรม 4 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 17:38 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.