นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้509
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1457
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3131
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้30131
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1054082

Your IP 44.192.253.106
Today: 23 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ - งานประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:03 น.
ดัชนีบทความ
กิจกรรมสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
งานประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทุกหน้า

2. งานประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

 หลักการและเหตุผล

              ในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2547 ผู้นำทั้ง 5 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและไทย ได้ร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสร้างงานโดยมีกิจกรรมที่เห็นผลเร็วมุ่งผล ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้นานาประเทศนอก ACMECS และองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา คือ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน  2) ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  3) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 4) การท่องเที่ยว  และ  5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            การพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศไทย มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีการผสมเทียม การพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ การกักกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ จึงเห็นควรให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในสาขาป้องกันโรคระบาดสัตว์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ สาขาพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีการผสมเทียมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาวพม่า และเวียดนาม)

            2. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจการปศุสัตว์ของนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้านเป็นการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาปศุสัตว์

            3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้จากการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมาย  นักวิชาการกรมปศุสัตว์ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            1. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ จัดทำกรอบและแนวทางการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาปศุสัตว์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือวิจัยร่วม

            2. นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น JICA, JIRCA, FAO เป็นต้น       

             3. จัดฝึกอบรมทางวิชาการทางด้านปศุสัตว์ กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ปีละครั้ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              1. ประเทศเพื่อนบ้านได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา สำหรับการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ได้ครบวงจร

             2. ประเทศไทยมีแหล่งเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยทั้งในด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของประชาชนเพิ่มเติมจากที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อให้ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

             3. นักธุรกิจไทยสามารถขยายธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจด้านปศุสัตว์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีโอกาสในการเป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการร่วมกันเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งออกที่สำคัญซึ่งมีความปลอดภัยทั้งในด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของประชาชน

             4. มีการเสริมรายได้ในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

             5. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 16:18 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.