นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้550
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6989
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8886
mod_vvisit_counterเดือนนี้19696
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1186920

Your IP 3.236.232.99
Today: 16 ต.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 18:10 น.

 

 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

                โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการ เนื่องจากในการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎรเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ทรงทราบว่า มีราษฎรจำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน ในราคาแพงมาก และ บางครั้งเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค-กระบือเกือบหมด จึงทรงมีพระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใดในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ องค์กร หรือเอกชน ฯลฯ

               กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยใช้กระบือของกรมปศุสัตว์ จำนวน 280 ตัว นำไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ในท้องที่อำเภอสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร (ในขณะนั้น) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522

               โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่ตรงจุด ไม่เป็นการสร้างภาระหนี้สินให้เกษตรกร สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ไขปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานของเกษตรกร การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยรักษาสภาพผืนแผ่นดินให้ทวีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ ธคก. คือ

              1. เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน

              2. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 เป้าหมาย

             1. เกษตรกรมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร          

             2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

            3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่ดำเนินการ

            77 จังหวัด ทั่วประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            1. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                        1.1 กำหนดนโยบาย และกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จำนวน 19 ราย โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ เป็นเลขานุการ

                        1.2 ประสานการจัดหาโค-กระบือ ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ

                        1.3 จัดทำทะเบียนโค-กระบือในโครงการทั่วประเทศ

                        1.4 รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการ

                        1.5 จัดทำบัญชีรายได้ของโครงการทั้งจากการบริจาคและการดำเนินโครงการ

                        1.6 ควบคุมบัญชีเลขที่สัญญาและเสนอกรมฯอนุมัติการสนับสนุนโคกระบือให้กับจังหวัดต่างๆ

                        1.7 แจ้งการตอบรับเงินจากการดำเนินโครงการให้จังหวัด และ ปศข. ทราบ

                        1.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

            2. สำนักงานปศุสัตว์เขต

                        2.1 มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

                                 1) เปลี่ยนจากรายเก่าเป็นรายใหม่ หรือจากยืมเพื่อการผลิต เป็นเช่าซื้อ เป็นต้น

                                 2) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนลูกโค-กระบือที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร

                                 3) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือที่เกษตรกรได้ปฏิบัติตามสัญญาและสัตว์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร

                                 4) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือ หรือ ลูกโค-กระบือ ซึ่งตาย และไม่มีผู้รับผิดชอบชดใช้

                                 5) การอนุมัติจำหน่ายและจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือหรือ ลูกโค-กระบือที่เกษตรกรขอซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

                                 6) การอนุมัติให้ดำเนินการกรณีลูกโค-กระบือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธคก. (ขาย/ให้บริการรายใหม่)

                        2.2 จัดทำทะเบียนสัตว์ของโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ

                        2.3 ติดตามผลการดำเนินโครงการของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในปี 2554 กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะดำเนินการแก้ปัญหาโค-กระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิตปี 2536 และสัญญาเช่าซื้อที่ยังค้างชำระ โดย ปศข. จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาในทุกๆเดือน

            3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

                        3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เพื่อขยายการดำเนินโครงการ

                        3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และชี้แจงรายละเอียด ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการให้เกษตรกรทราบ

                        3.3 จัดทำทะเบียนสัตว์ของ ธคก. ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทะเบียนสัตว์

                        3.4 ติดตามผลการดำเนินโครงในพื้นที่ เช่น

                                   1) รายงานจำนวนลูกสัตว์เกิด

                                   2) การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์

                                   3) การให้บริการผสมเทียม

                                   4) การขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนตามกรณีต่างๆ

                                   5) การนำส่งเงินซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินโครงการ

                       3.5 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการในลักษณะคณะกรรมการกลุ่ม

                       3.6 การประสานกับท้องถิ่นในการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกลุ่มสมาชิก ธคก.

                       3.7 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ สนับสนุนการใช้แรงงานสัตว์ และการปลูกหรือสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลน

                       3.8 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

            2. เกษตรกรได้มีสัตว์ไว้ใช้แรงงาน

            3. เกษตรกรสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารโค-กระบือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร

            4. เกษตรกรใช้มูลสัตว์เป็นแก๊สชีวภาพ เป็นปุ๋ยในไร่นา ลดค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยเคมี และช่วยคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

            5. ช่วยเพิ่มปริมาณโค-กระบือภายในประเทศ

            6. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            7. ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพไม่ละทิ้งถิ่นฐาน

            8. ชุมชนมีความสามัคคี และเข้มแข็งมากขึ้น จากการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ

 

เว็บไซต์ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.