นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้133
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1202
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4724
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9546
mod_vvisit_counterเดือนนี้27002
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1157730

Your IP 3.215.177.171
Today: 24 ก.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ประกาศคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 14:46 น.

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 ด้วยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอประชุม ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรจากทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมมือกัน   หาแนวทาง ในการจัดระบบตลาดและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดเวทีเสวนา การประกวดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การจัดนิทรรศการแสดง พันธุ์ไก่พื้นเมืองดั้งเดิมและไก่พื้นเมืองประจำถิ่นของเครือข่ายเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากไก่พื้นเมือง การแข่งขันและประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง การให้บริการคลินิกปศุสัตว์ การประมูลไก่พื้นเมือง (แบบเพิ่มมูลค่า) การจำหน่ายอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์สำหรับไก่พื้นเมือง การจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดงานมีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมือง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                   อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน          พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕                 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖    ไว้ ๒ คณะ ดังต่อไปนี้

ก. คณะกรรมการที่ปรึกษา        

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

                  (๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์

                   (๒) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

                   (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

                   (๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                  (๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

                   (๖) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   (๗) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   (๘) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   (๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                   (๑๐) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                   (๑๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   (๑๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๓) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๑๔) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

(๑๕) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

(๑๖) สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

(๑๗) พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

(๑๘) นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

(๑๙) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

(๒๐) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

(๒๑) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต ๓

(๒๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒

(๒๓) ประธานหอการค้า เขต ๘ พิษณุโลก

(๒๔) ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

(๒๕) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

(๒๖) นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

(๒๗) นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๒๘) นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย

(๒๙) นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย

(๓๐) นายกสมาพันธ์ไก่ชนไทย

(๓๑) ประธานสมาพันธ์สมาคมไก่แจ้แห่งประเทศไทย

(๓๒) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(๓๓) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

(๓๔) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุน       การจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

ข. คณะกรรมการอำนวยการ  

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

(๑) นายอยุทธ์ หรินทรานนท์                รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                  ประธานกรรมการ

(๒) นางวิมลพร ธิติศักดิ์                       รองอธิบดีกรมปศุสัตว์               รองประธานกรรมการ

(๓) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                           รองประธานกรรมการ

(๔) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                                             รองประธานกรรมการ

(๕) ปศุสัตว์เขต ๖                                                                 รองประธานกรรมการ

(๖) ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์                                     กรรมการ

(๗) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                        กรรมการ

(๘) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                                   กรรมการ

(๙) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                                       กรรมการ

(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์                                                      กรรมการ

(๑๑) ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                                  กรรมการ

(๑๒) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ                                                               กรรมการ

(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก                                   กรรมการ

(๑๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก                                                                  กรรมการ

(๑๕) ปศุสัตว์เขต ๕                                                                              กรรมการ

(๑๖) ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ เขต ๖                                                กรรมการ

(๑๗) ปศุสัตว์จังหวัดแพร่                                                                         กรรมการ

(๑๘) ปศุสัตว์จังหวัดเลย                                                                          กรรมการ

(๑๙) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง                      กรรมการ

(๒๐) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก                  กรรมการ

(๒๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                                              กรรมการ

(๒๒) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ                                         กรรมการ

(๒๓) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี                                      กรรมการ

(๒๔) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี                                    กรรมการ

(๒๕) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา                                         กรรมการ

(๒๖) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง                                        กรรมการ

(๒๗) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง                                 กรรมการ

(๒๘) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี                                   กรรมการ

(๒๙) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย                                   กรรมการ

(๓๐) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม                              กรรมการ

(๓๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช                           กรรมการ

(๓๒) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส                                  กรรมการ

(๓๓) หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก                                               กรรมการ

(๓๔) หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์                                            กรรมการ

(๓๕) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์                                 กรรมการ

(๓๖) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร                                                      กรรมการ

(๓๗) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย                                                    กรรมการ

(๓๘) หัวหน้าด่านกักสัตว์ทุกด่านในพื้นที่ เขต ๖                                                กรรมการ

(๓๙) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์                                         กรรมการ

       สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                        

(๔๐) หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                                กรรมการ

(๔๑) หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                  กรรมการ

(๔๒) นายสาโรจน์ เจียระคงมั่น   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             กรรมการ

(๔๓) นายนิสิต ตั้งตระการพงษ์    ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวร       กรรมการ

                                                           จังหวัดพิษณุโลก                                       

(๔๔) นายเจษฎา อาภาภิรัชต์       บรรณาธิการนิตยสารเซียนไก่ชน                                                   กรรมการ

(๔๕) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม              กรรมการ

(๔๖) ผศ.สมบัติ พรหมเสน                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               กรรมการ

(๔๗) ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               กรรมการ

(๔๘) รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               กรรมการ

(๔๙) ดร.สุภาวดี แหยมคง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               กรรมการ

(๕๐) ผศ.ยิ่งลักษณ์ มูลสาร                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               กรรมการ

(๕๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          กรรมการ

                          มหาวิทยาลัยนเรศวร                                   

(๕๒) รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล                 มหาวิทยาลัยนเรศวร                            กรรมการ

(๕๓) ดร.รังสรรค์ เจริญสุข                 มหาวิทยาลัยนเรศวร                         กรรมการ

(๕๔) ดร.ทศพร อินเจริญ                    มหาวิทยาลัยนเรศวร                            กรรมการ

(๕๕) ดร.สนธยา นุ่มท้วม                    มหาวิทยาลัยนเรศวร                            กรรมการ

(๕๖) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์               มหาวิทยาลัยขอนแก่น                           กรรมการ

(๕๗) รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์               มหาวิทยาลัยขอนแก่น                           กรรมการ

(๕๘) รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ          มหาวิทยาลัยขอนแก่น                         กรรมการ

(๕๙) ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น                           กรรมการ

(๖๐) รศ.สมกิจ อนวัชกุล                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       กรรมการ

(๖๑) ดร.ทินกร ทาตระกูล                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       กรรมการ

(๖๒) รศ.ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       กรรมการ

(๖๓) ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       กรรมการ

(๖๔) ผู้อำนวยการสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           กรรมการ

(๖๕) ดร.อมรรัตน์ โมฬี                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  กรรมการ

(๖๖) ดร.วิทธวัช โมฬี                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  กรรมการ

(๖๗) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       กรรมการ

(๖๘) รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     กรรมการ

(๖๙) ดร.ประทีป ตระกูลสา                  สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก             กรรมการ

(๗๐) นายสุภกิต พันธะเสน                  ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่เขต ๖  กรรมการ

(๗๑) ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ๖                                            กรรมการ

(๗๒) นายราชันย์ ภุมมะภูติ                                       ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                             กรรมการ  

                                                                                                   และเลขานุการ

(๗๓) นายปรีชา บัวทองจันทร์              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              กรรมการ

                                                                                            และผู้ช่วยเลขานุการ(๗๔) นายประยูร ครองยุติ           สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           กรรมการ

                                                                        และผู้ช่วยเลขานุการ

(๗๕) นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             กรรมการ

                                                                                             และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

(๒) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกิจกรรมที่กำหนด

                 (๓) มอบหมายภารกิจ และความรับผิดชอบให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 14:48 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.