นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้568
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1031
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2848
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9546
mod_vvisit_counterเดือนนี้25126
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1155854

Your IP 3.238.132.225
Today: 22 ก.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 15:23 น.

คำสั่งกรมปศุสัตว์

ที่ ๙๘๐/๒๕๕๕

เรื่อง     แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

               ด้วยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอประชุม       ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ปรับปรุง และพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรจากทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมมือกันหาแนวทาง ในการจัดระบบตลาดและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดเวทีเสวนา การประกวดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองดั้งเดิมและไก่พื้นเมืองประจำถิ่นของเครือข่ายเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง การแข่งขันและประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง การให้บริการคลินิกปศุสัตว์ การประมูลไก่พื้นเมือง (แบบเพิ่มมูลค่า) การจำหน่ายอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์สำหรับไก่พื้นเมือง การจำหน่ายสินค้าเกษตร   และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดงานมีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน         พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕      อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ไว้ ๒๐ คณะ ดังต่อไปนี้

               ก.   ที่ปรึกษาคณะทำงาน

              ข้อ ๑ แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงาน ประกอบด้วย

              (๑)   นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ                อธิบดีกรมปศุสัตว์

   (๒)   นายธนิตย์ เอนกวิทย์                     รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

   (๓)   นายอยุทธ์ หรินทรานนท์                 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

   (๔)   นางวิมลพร ธิติศักดิ์                       รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

   (๕)   นายโอภาส ทองยงค์                      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   (๖)   นายทศพร ศรีศักดิ์                        ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

   (๗)   นายกมล ริมคีรี                           ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

   (๘)   นายอภัย สุทธิสังข์                        ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

   (๙)   นายพรชัย ชำนาญพูด                    ปศุสัตว์เขต ๖

(๑๐)   นายชวพันธุ์ อันตรเสน                    ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

(๑๑) นายปัญญา ธรรมศาล                    ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก

(๑๒)  นายอำนวย เลี้ยวธารากุล         ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก

(๑๓)  นางสาวอรพันธ์ ภาสวรกุล        ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก

ข้อ ๒  ให้ที่ปรึกษาคณะทำงาน ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนวทางการจัดงานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

ข.      คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

           (๑)    นายอยุทธ์ หรินทรานนท์          รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                      ประธานคณะทำงาน

           (๒)    นางวิมลพร ธิติศักดิ์                รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                   รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายโอภาส ทองยงค์               ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ คณะทำงาน

(๔)    นายพรชัย ชำนาญพูด             ปศุสัตว์เขต ๖                                      คณะทำงาน

(๕)    นายราชันย์ ภุมมะภูติ             ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                           คณะทำงาน

(๖)    ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ๖                                                 คณะทำงาน

(๗)    ปศุสัตว์จังหวัดแพร่                                                                            คณะทำงาน

(๘)    ปศุสัตว์จังหวัดเลย                                                                             คณะทำงาน

(๙)    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง                     คณะทำงาน

(๑๐)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๑๑)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี                                   คณะทำงาน

(๑๒)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย                                   คณะทำงาน

(๑๓)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                                               คณะทำงาน

(๑๔)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์                                   คณะทำงาน

(๑๕)  หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก                                               คณะทำงาน

(๑๖)  หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์                                             คณะทำงาน

(๑๗)  ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์   สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖             คณะทำงาน

(๑๘)  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์     สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖             คณะทำงาน

(๑๙)  ผู้อำนวยการส่วนรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖            คณะทำงาน

(๒๐)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   คณะทำงาน

(๒๑)  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน

(๒๒)  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน

(๒๓)    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน

(๒๔)  หัวหน้าด่านกักสัตว์ในพื้นที่เขต ๖                                                             คณะทำงาน

 (๒๕)        นายสุภกิต พันธะเสน                 ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่เขต ๖        คณะทำงาน

(๒๖)    นายนิสิต ตั้งตระการพงษ์      ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก    คณะทำงาน

 (๒๗)  นายเจษฎา อาภาภิรัชต์   บรรณาธิการนิตยสารเซียนไก่ชน                                   คณะทำงาน

(๒๘)  นายปรีชา บัวทองจันทร์      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                             คณะทำงานและเลขานุการ

(๒๙)    นายประยูร ครองยุติ          สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๓๐)  นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)     กำหนดรูปแบบการจัดงาน วางแผนการทำงาน กำกับ ติดตามงาน จัดประชุม แถลงข่าวการจัดงาน และสนับสนุนคณะทำงานฝ่ายต่างๆให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

(๒)           เชิญคณะกรรมการ คณะทำงาน นักวิชาการ กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน เกษตรกร และผู้ร่วมงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม

(๓)    แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตามที่คณะทำงานฝ่ายต่างๆ เสนอ

ค.       คณะทำงานฝ่ายประสานงาน

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย

(๑)    นายราชันย์ ภุมมะภูติ           ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                       ประธานคณะทำงาน

(๒)    นางวิไลพร ฤกษ์สง่า              สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖               รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายประยูร ครองยุติ             สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                 คณะทำงาน

(๔)    นายชูศักดิ์ ทองแดง              สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์               คณะทำงาน

(๕)    นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                     คณะทำงาน

(๖)    นายสุริพล มาบุญช่วย           หัวหน้าด่านกักสัตว์พิษณุโลก                       คณะทำงาน

(๗)    นายชัยนาท แสนยศ             สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                             คณะทำงาน

(๘)    นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๙)    นายจันทร์เพ็ง คูณทอง          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๑๐)  นายปรีชา บัวทองจันทร์       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๑)  นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๒)  นางสาวลักคณา สุวิญญา        สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายประสานงาน ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงานฝ่ายต่างๆและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ในการเตรียมจัดงาน

ฆ.     คณะทำงานฝ่ายจัดการงบประมาณ  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดการงบประมาณ   ประกอบด้วย

(๑)    นายราชันย์ ภุมมะภูติ             ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   ประธานคณะทำงาน

(๒)    นายปรีชา   บัวทองจันทร์         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๔)    นางอมรรัตน์ ภาพติ๊บ              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๕)    นางแสงเทียน ขมิน                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๖)      นางเบญจวรรณ ทองสุข        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงานและเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจัดการงบประมาณ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)       จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน

(๒)       ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม

(๓)       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้คณะทำงานทราบ

ง.              คณะทำงานฝ่ายสถานที่

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย

(๑)      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      ประธานคณะทำงาน

(๒)      นายศุภกร ศรีสุวรรณ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      รองประธานคณะทำงาน

(๓)      นายคม โตพิสุทธิ์                                   สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก รองประธานคณะทำงาน

(๔)    ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                   คณะทำงาน

(๕)    นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                คณะทำงาน

(๖)    นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์              ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี     คณะทำงาน

(๗)    นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต             สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก         คณะทำงาน

(๘)    นายธวัช พุ่มนาค                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงาน

(๙)    นายชัยนาท แสนยศ                   สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                      คณะทำงาน

(๑๐)  นายวีระพงษ์ อารีรักษ์                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๑๑)  นายมานพ มาเกตุ                     สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                      คณะทำงาน

(๑๒)  นายนิพนธ์ ชินอักษร                    ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  คณะทำงาน                                                  

(๑๓)  นายอนุสรณ์ จันทสร                   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์   คณะทำงาน

(๑๔)     นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก           คณะทำงาน

(๑๕)  นายคงควี ยอดเพชร                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๑๖)    นายอัญชิษฐ์ ธรรมโชติ             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๑๗)  นายจันทร์เพ็ง คูณทอง                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงาน

(๑๘)  พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงาน

(๑๙)  นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงานและเลขานุการ

(๒๐)  นายสุริพล มาบุญช่วย                 หัวหน้าด่านกักสัตว์พิษณุโลก                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

      (๑)      ออกแบบ วางแผน และจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง ปรับปรุง ก่อสร้างสถานที่ตามกิจกรรมที่มีภายในงานได้แก่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ดนิทรรศการ ฯลฯ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     (๒)  ติดตั้งและจัดเวทีกลาง ห้องประชุม สถานที่ประกวด/แข่งขัน/เกมส์/การแสดง/ซุ้มประตู/ร้านค้า, ร้านอาหารตามผังงาน

(๑)  กำกับ ดูแล ควบคุม ตกแต่งสถานที่และบริเวณงานให้เรียบร้อย สวยงาม โดยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ.คณะทำงานฝ่ายจัดประกวดสัตว์  

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดประกวดสัตว์ ประกอบด้วย

(๑)     นายปรีชา บัวทองจันทร์          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก       ประธานคณะทำงาน

(๒)  นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต              สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์           รองประธานคณะทำงาน

(๓)  นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล                       สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒                             รองประธานคณะทำงาน

(๔)  นายชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๕)  นายมานพ โชคดี                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก                         คณะทำงาน

(๖)  นายเฉลิมพล บุญเจือ            ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย   คณะทำงาน

(๗)    นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร                     คณะทำงาน

(๘)    นางสาวดรุณี โสภา               สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                               คณะทำงาน

(๙)    นายนิสิต ตั้งตระการพงษ์           ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวรพิษณุโลก      คณะทำงาน

(๑๐)    ร.ต.ไพโรจน์ เหมฤดี                     ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวรพิษณุโลก     คณะทำงาน

(๑๑)  นายจำลอง ลีส้มซ่า                 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวรพิษณุโลก     คณะทำงาน

(๑๒)  นายอ๊อด วงศ์วิทย์               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๑๓)  นายคงควี ยอดเพชร           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๑๔)  นายชัยนาท แสนยศ           สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                             คณะทำงาน

(๑๕)  นายสุเทพ สุขผล                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร                      คณะทำงาน

(๑๖)  นายณัฐพันธุ์ กันธิยะ             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์                   คณะทำงาน

(๑๗)     นายสมัย ศรีหาญ              สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔                                คณะทำงาน

(๑๘)  นายสุวัฒน์ มัตราช             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                คณะทำงาน

(๑๙)    นายศักดา เรืองเดช          ศูนย์อนุรักษ์ไก่ชนนเรศวร รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล   คณะทำงาน

(๒๐)     พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         คณะทำงาน

(๒๑)  นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                    คณะทำงานและเลขานุการ

(๒๒)    นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๒๓)    นายจันทร์เพ็ง คูณทอง        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจัดประกวดสัตว์ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

        (๑)   กำหนดรูปแบบการประกวดไก่พื้นเมืองอุดมทัศนีย์ สถานที่ประกวดและสถานที่มอบรางวัล

        (๒) กำกับ ควบคุมและจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การประกวดและรางวัล โดยประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายพิธีการ

          (๓)   ประสานงานสมาคม ชมรม กลุ่ม และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเข้าประกวดและเชิญกรรมการตัดสิน

         (๔)   จัดการตรวจสุขภาพ ลงทะเบียน แยกประเภทการประกวดและนำไก่เข้าสนามประกวด

(๕)   ประสานงาน และอำนวยความสะดวกการจัดประกวดไก่แจ้ กับสมาคมฯ

         (๖)   สรุปผลการประกวดและทำพิธีมอบรางวัล

ฉ.     คณะทำงานฝ่ายจัดประชุมวิชาการและจัดเวทีเสวนาเกษตรกร  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดประชุมวิชาการและจัดเวทีเสวนาเกษตรกร ประกอบด้วย

(๑)    นางวิไลพร ฤกษ์สง่า       สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                             ประธานคณะทำงาน  

(๒)    นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม      ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ รองประธานคณะทำงาน     

(๓)      นายจรัญ ใจลังกา          ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย  รองประธานคณะทำงาน        

(๔)      นายปรีชา บัวทองจันทร์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก           คณะทำงาน

(๕)   นายประยูร ครองยุติ     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์            คณะทำงาน     

(๖)     นายชูศักดิ์ ทองแดง     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           คณะทำงาน      

(๗)   นายเทวัญ รัตนะ       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๘)    นายธีระ นววิภาพันธ์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงาน

(๙)     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต ๖      คณะทำงาน

(๑๐)  นายนที เจนประเสริฐ     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง       คณะทำงาน

(๑๑)  นายอุทัย โสภกุล           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย                    คณะทำงาน

(๑๒)  ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        คณะทำงาน

(๑๓)  นางอรไท สุรฤทธิพงศ์     สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                     คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๔)  นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๕)    นางสาวจิรัสย์ชา กองแก้ว    สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒   ให้คณะทำงานฝ่ายจัดประชุมวิชาการและจัดเวทีเสวนาเกษตรกร ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           วางแผนจัดการประชุมสัมมนาและจัดเวทีเสวนาเกษตรกร ตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายพิธีการ

(๒)           ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการ ออกหนังสือเชิญข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาพร้อมเชิญวิทยากรและแจ้งกรอบการประชุมสัมมนาและเวทีเสวนาให้ทราบล่วงหน้า

(๓)           เตรียมสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที ให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมเตรียมเครื่องบันทึกเสียง และผู้จดบันทึกการประชุม

๔)   ประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และจังหวัดต่างๆ นำเกษตรกรมาร่วมงาน เวทีเสวนา

(๕)   จัดเตรียมเอกสารมอบให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาและเวทีเสวนาเกษตรกรก่อนลงทะเบียนสรุปรายงานผลการประชุมสัมมนาและเวทีเสวนา มอบให้เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

           ช.   คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน   ประกอบด้วย

(๑)    นายชลอ ยนต์เจริญล้ำ            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         ประธานคณะทำงาน

(๒)    นายชาตรี เจริญพร                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๔)    นางสุรีรัตน์ เทือกต๊ะ              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงาน

(๕)    นางสาวหทัยกาญ ฝั้นชมภู        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๖)    นางสาวสุทจณา ลาวิณห์         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๗)    นางสาวศิริรัตน์ เผียนปาน        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๘)    นางสาวสิริเพ็ญพร รัตนไชย์ชาญ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๙)    นายวีระพงษ์ อารีรักษ์              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๐)  นางสนธยา บุญเรือง               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)       จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จัดเวทีเสวนา และผู้เข้าประกวดสัตว์

(๒)           จัดเตรียมสถานที่ประชุมสัมมนา เวทีเสวนา และการประกวดสัตว์ร่วมกับฝ่ายสถานที่ และฝ่ายประชุมวิชาการฯ

(๓)           ลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เวทีเสวนา และผู้เข้าประกวดสัตว์ตามกำหนดการ

(๔)           จัดหาของที่ระลึกแก่วิทยากรในการประชุมสัมมนา เวทีเสวนา และของรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสัตว์

(๕)           รวบรวมเอกสารและรายงานผลการประชุมสัมมนา เวทีเสวนาและประกวดสัตว์ให้ฝ่ายอำนวยการ

           ซ.   คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและแสดงพันธุ์สัตว์  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและแสดงพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วย

(๑)   นายเทวัญ รัตนะ                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        ประธานคณะทำงาน

(๒)   นายธีระ นววิภาพันธ์             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   รองประธานคณะทำงาน

(๓)   นายทวี เกตุขุนทด   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                     คณะทำงาน   

(๔)   นายอ๊อด วงศ์วิทย์     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                      คณะทำงาน

(๕)   นายสฤษดิ์ ศรีภิรมย์       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน    

(๖)   นายพรชัย กองค้า   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                     คณะทำงาน

(๗) นายโกสน จูบ้านไร่         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงาน   

 (๘)    นายวิทยา วารีนิยม     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน      

(๙)    นายศรณรงค์ ศุภชวลิต     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์        คณะทำงาน           

(๑๐)    นายชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ  คณะทำงาน    

(๑๑)    นายชาตรี ประทุม           ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่              คณะทำงาน

 (๑๒)    นายวิชัย ทิพย์วงศ์           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง คณะทำงาน

(๑๓)    นายยรรยง บุณยรัตน์          ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี คณะทำงาน

(๑๔)    นายธีระชัย ช่อไม้              ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี   คณะทำงาน

(๑๕)    นายชัชวาล พิริยะสมบัติ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา        คณะทำงาน

(๑๖)    นายจรัญ ใจลังกา           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย     คณะทำงาน      

(๑๗)      นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี คณะทำงาน

(๑๘)      นายสุพร คงเกตุ                 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช คณะทำงาน

(๑๙)      นายชัชวาล ประเสริฐ               ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม คณะทำงาน

(๒๐)    พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     คณะทำงาน

(๒๑)    นายชัยนาท แสนยศ         สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖    คณะทำงานและเลขานุการ

(๒๒)    นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง    สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๒๓)    นายกำพล วาจาสิทธิ์       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและแสดงพันธุ์สัตว์ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดรูปแบบและจัดเตรียมสถานที่เพื่อแสดงนิทรรศการและแสดงพันธุ์สัตว์ร่วมกับฝ่ายสถานที่และจัดสร้างสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์

(๒) วางแผน กำหนดพื้นที่ (บูธ) นิทรรศการ/แสดงพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม สวยงามและเพียงพอกับหน่วยงานที่มาร่วมงาน

(๓) ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำนิทรรศการที่เกี่ยวกับไก่พื้นเมืองและอื่นๆ มาแสดง

ฌ.   คณะทำงานฝ่ายต้อนรับ  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ   ประกอบด้วย

(๑)    นายอรรถชา ณ เชียงใหม่      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก       ประธานคณะทำงาน     

(๒)    นายชัยนาท แสนยศ         สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖              รองประธานคณะทำงาน     

(๓)      หัวหน้าด่านกักสัตว์         ในพื้นที่เขต ๖                           คณะทำงาน

(๔)    นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร        คณะทำงาน

๕)      นายวีระพงษ์ อารีรักษ์           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก    คณะทำงาน

(๖)      นายอพิเชษฐ พฤกษกุลทล     สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก     คณะทำงาน

(๗)   นายอนุสรณ์ จันทสร          ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์      คณะทำงาน

(๘)    นายกิตติศักดิ์ ใจแก้วแดง      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่                  คณะทำงาน

(๙)    นายภูริต เรือนก้อน            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         คณะทำงาน

(๑๐)     นายรุ่งวิทย์ ลำโนรี              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงาน

(๑๑)     นางสาวศศิมา ทองดอนกุ่ม  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        คณะทำงาน

(๑๒)     นางสาวรัชนีพร อุ่นจันทร์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก          คณะทำงาน

(๑๓)     นางสาวสิริเพ็ญพร รัตนไชย์ชาญ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     คณะทำงาน

(๑๔)    นางสาวนิตยา นุ่มเนื้อ           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๕)   นางวรรณา โพธิ์พยอม           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน      

(๑๖)    นางสาวนงลักษณ์ ปันเครือ    ด่านกักสัตว์พิษณุโลก                           คณะทำงาน       

(๑๗)    นางสาวนงนุช สินดิษฐ์        ด่านกักสัตว์พิษณุโลก                                คณะทำงาน          

(๑๘)    นางพิณผกา เกษประสิทธิ์      ด่านกักสัตว์พิษณุโลก                                คณะทำงาน          

(๑๙)    นายสุริพล มาบุญช่วย          ด่านกักสัตว์พิษณุโลก                          คณะทำงานและเลขานุการ

(๒๐)    นายมานพ โชคดี                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก            คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะทำงานฝ่ายต้อนรับ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           ประกอบด้วยจัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง อำนวยความสะดวกคณะผู้มีเกียรติและผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทั้งทางเครื่องบินและรถยนต์ระหว่างสนามบิน-ที่พัก- สถานที่จัดงาน - อื่นๆ

(๒)           วางแผนและมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำงานต้อนรับและอำนวยการ ผู้มีเกียรติและผู้บริหารตามกำหนดการของงาน

(๓)   ประสานงานกับฝ่ายพิธีการอย่างใกล้ชิด

ญ.   คณะทำงานฝ่ายพิธีการและการแสดง

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพิธีการและการแสดง   ประกอบด้วย

(๑)    นายปรีชา บัวทองจันทร์            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     ประธานคณะทำงาน  

(๒)    นายชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รองประธานคณะทำงาน   

(๓)      นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองประธานคณะทำงาน

(๔)    น.ส.จิตตรี จันทร์แย้มสงค์          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 คณะทำงาน

(๕)    ดร.สุภาวดี แหยมคง              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               คณะทำงาน

(๖)    น.ส.เครือวัลญดา ลาภักดิ์          สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             คณะทำงาน

(๗)    นายนิธิศ จิตนิยม                  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕                         คณะทำงาน

(๘)    นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ       สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕                        คณะทำงาน 

(๙)    นายมานพ โชคดี    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก                      คณะทำงาน   

(๑๐)    นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย         คณะทำงาน 

(๑๑)   นายประพันธ์ แก้วกัน   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        คณะทำงาน 

(๑๒)    นางแสงเทียน ขมิน      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก          คณะทำงาน   

 (๑๓)  นางสุรีรัตน์ เทือกต๊ะ      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก       คณะทำงาน      

(๑๔)   นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก    คณะทำงาน        

(๑๕) นายจันทร์เพ็ง คูณทอง     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน   

(๑๖)    นายนันทชัย พรมมาอิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน     

(๑๗)    นางสาวลัดดาวัลย์ คำชู   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     คณะทำงาน

(๑๘)  นางวันวิสา เรืองปาน       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงาน

(๑๙)  นายนพดล ขุนมธุรส       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๒๐)   นายพงศ์ธร ชมกุล        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก       คณะทำงาน

(๒๑)     นางสาวขวัญตา ทองสุก            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก    คณะทำงาน

(๒๒)  นายวิไล เพียรรุ่งเรือง              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงาน      

(๒๓)    นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงานและเลขานุการ   

(๒๔)     นางอุไร อิ้มอนงค์         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายพิธีการและการแสดง ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           วางแผนและกำกับดูแลรูปแบบพิธีการเปิดงาน เปิดประชุมสัมมนาจัดเวทีเสวนา เวทีการแสดงภาคกลางคืน ฯลฯ

(๒)       ควบคุมกำกับเวทีการแสดงและขั้นตอนพิธีการต่างๆ

(๓)           จัดพิธีกรหรือโฆษกประจำงาน และในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดงาน การแสดงภาคกลางคืนการประชุมสัมมนา เวทีเสวนา การประกวด/แข่งขัน ทุกกิจกรรม

(๔)       จัดสรรรางวัลให้ประธานคณะทำงานฝ่ายประกวด/แข่งขัน เพื่อทำพิธีมอบรางวัล

(๕)   สรุปผลการประกวด/แข่งขันทุกประเภท รายงานฝ่ายอำนวยการ และประชาสัมพันธ์

ฎ.   คณะทำงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม   ประกอบด้วย

(๑)    นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      ประธานคณะทำงาน   

(๒)     นายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   รองประธานคณะทำงาน       

(๓)      นางเบญจวรรณ ทองสุข   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๔)    นางพิชญ์สุกานต์ โตพิสุทธิ์         สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                            คณะทำงาน       

(๕)    นางปิยมล จันทสร   สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                            คณะทำงาน

(๖)    นางแสงเทียน ขมิน                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๗)    นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๘)    นายคมกฤษณ์ ตั้งตระการพงษ์   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน   

(๙)    นายณรงค์ ผลเกิด                              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๐) นายอนุสรณ์ อุ่นศรีส่ง              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน     

(๑๑)    นางผกาวรรณ อินทร์ผิน           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน   

(๑๒)    นายทนงค์กร ปุกแก้ว            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                        คณะทำงาน          

(๑๓)    นายกษิดิ์เดช พรมส้มซ่า          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน

(๑๔)  พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกคน         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๑๕)    นางอมรรัตน์ ภาพติ๊บ                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                     คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๖)    นางอุไร อิ้มอนงค์                            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)  จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และแขกผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา โดยประสานกับฝ่ายลงทะเบียน

(๒)  ประสานกับฝ่ายสถานที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่กรรมการ หรือคณะทำงานฝ่ายต่างๆในแต่ละวันให้เพียงพอและเหมาะสม

ฏ.   คณะทำงานฝ่ายประกวด/แข่งขันวาดภาพและตอบปัญหา

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประกวด/แข่งขันวาดภาพและตอบปัญหา   ประกอบด้วย

(๑)    นายธวัช พุ่มนาค                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         ประธานคณะทำงาน

(๒)    นายรังสรรค์ เงินวิลัย              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน  

(๔)    นายบรรพต คำสี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน    

(๕)      นายประสพโชค เสวกพันธุ์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน   

(๖)      นางสาวรัตนาภรณ์ สาธิยามาศ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน 

(๗)      นางสาวธันยรัตน์ แสนคำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                  คณะทำงาน       

(๘)  พนักงานราชการและลูกจ้าง      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                   คณะทำงาน

(๙)    นายประพันธ์ แก้วกัน            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงานและเลขานุการ     

(๑๐)     นางสาววิมลมาลย์ อาคราช              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒   ให้คณะทำงานฝ่ายประกวด/แข่งขันวาดภาพและตอบปัญหา ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)    วางแผนกำหนดรูปแบบการประกวดวาดภาพ และการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา พร้อมแจงประเภท/ระดับการแข่งขัน และส่งกำหนดการให้ฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์

(๒)     จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการประกวด/แข่งขัน

(๓)     ประสานฝ่ายสถานที่ และฝ่ายพิธีการ เพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่

(๔)   เชิญคณะกรรมการตัดสิน และเชิญโรงเรียน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน

ฐ.     คณะทำงานฝ่ายสันทนาการและบันเทิง  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายสันทนาการและบันเทิง   ประกอบด้วย

(๑)      นายธัญญา สุขย้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส  ประธานคณะทำงาน

(๒)      นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์   รองประธานคณะทำงาน

(๓)      นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล                  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒                   รองประธานคณะทำงาน

(๔)    นายอนุสรณ์ จันทสร              ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์        คณะทำงาน

(๕)    นายรัตนศักดิ์ พินิจเมือง            ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์           คณะทำงาน

(๖)    นายภูดิท คงจำนง       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์                    คณะทำงาน

(๗)    นายเนติย์ แสงดี                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๘)    นายกิตติมศักดิ์ ถิ่นทับ             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๙)    นายสุรพงษ์ สมสีใส                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๐)  นายสมศักดิ์ อ่ำพันธ์               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๑)  นายวีรยุทธ ใจสมัคร               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๒)  นายกิตติธัช แฝดสุระ              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๑๓)  นายสมเจต นวลคำ                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๔)  นางสาวผ่องศรี ตุ้มสุข             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๕)  พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคน        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      คณะทำงาน

(๑๖)  นายสุเทพ สุขผล                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร                      คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๗)    นายชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๘)    นายคฑาวุธ ทะหล้า                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายสันทนาการและบันเทิง ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)    วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมประกวด/แข่งขันด้านสันทนาการ และบันเทิง และส่งกำหนดการให้ฝ่ายพิธีการ/ประชาสัมพันธ์

(๒)    มอบหมายภารกิจ ให้คณะทำงาน กำกับ ดูแล แต่ละกิจกรรม

(๓)    จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน

(๔)    จัดเตรียมรางวัลโดยประสานกับฝ่ายพิธีการ

(๕)    เชิญกรรมการตัดสินและมอบรางวัลในแต่ละกิจกรรม

(๖)    จัดประมูลสัตว์ที่ประกวด/ประลอง/อื่นๆร่วมกับฝ่ายประกวดสัตว์

ฑ.     คณะทำงานฝ่ายจัดการรางวัล  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดการรางวัล   ประกอบด้วย

(๑)    นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก     ประธานคณะทำงาน

(๒)    นางอรไท สุรฤทธิพงศ์                 สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ          สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕               คณะทำงาน

(๔)   นางสาวลักคณา สุวิญญา             สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖               คณะทำงาน     

(๕)    นางสาวจิรัสย์ชา กองแก้ว          สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖               คณะทำงาน        

(๖)    นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย              คณะทำงาน

(๗)    นางนราพร นาเอก                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์           คณะทำงาน 

(๘)    นางอุไร อิ้มอนงค์                     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๙)    นายนพดล ขุนมธุรส                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         คณะทำงาน

(๑๐)    นายจันทร์เพ็ง คูณทอง            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๑)    นายพงศ์ธร ชมกุล                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจัดการรางวัล ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประกวดสัตว์ ฝ่ายประกวด/แข่งขัน ฝ่ายสันทนาการ และบันเทิง เพื่อจัดเตรียมรางวัล เช่น ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ของชำร่วย ฯลฯ

(๒)     จัดพิธีมอบรางวัลหลังทราบผลการประกวด แข่งขัน ฯลฯ โดยประสานกับพิธีกร และโฆษก

ของงานทุกครั้งนัดหมายและเชิญประธานมอบรางวัลในแต่ละกิจกรรมเป็นการล่วงหน้า

ฒ.     คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย

(๑)    นายปรีชา บัวทองจันทร์          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก      ประธานคณะทำงาน

(๒)    นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายประยูร ครองยุติ              สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             คณะทำงาน

(๔)    นายนิธิศ จิตนิยม                  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕                         คณะทำงาน

(๕)    นายสมัย ศรีหาญ                   สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔                        คณะทำงาน

(๖)    นางสาวอรอนงค์ พิมพ์คำไหล     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย               คณะทำงาน

(๗)    นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ       สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕                            คณะทำงาน

(๘)    นายวิญญู ทองทุม                  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                           คณะทำงาน

(๙)    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๖                     คณะทำงาน

(๑๐)     นายมานพ โชคดี                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก               คณะทำงาน

(๑๑)  นายธีระ จันทร์แก้ว                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่                   คณะทำงาน    

(๑๒)    นายกิตติศักดิ์ ใจแก้วแดง         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่                คณะทำงาน

(๑๓)  นายนพดล ขุนมธุรส                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก            คณะทำงาน

(๑๔)    นายชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        คณะทำงานและเลขานุการ    

(๑๕)      นายจันทร์เพ็ง คูณทอง         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ          

(๑๖)   นายนันทชัย พรมมาอิน           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปคัทเอ้าท์ โปสเตอร์ ไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ  โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ

(๒)     ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ระหว่างงานและหลังเสร็จสิ้นงานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

(๓)           ประสานงานและอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดงาน แถลงข่าว ก่อนเริ่มงานอย่างน้อย ๓ สัปดาห์

(๔)   ร่วมเป็นพิธีกร โฆษกสนาม และจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

ณ.    คณะทำงานฝ่ายบริการคลินิกสัตว์  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายบริการคลินิกสัตว์   ประกอบด้วย

(๑)    นายเทวัญ รัตนะ                             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         ประธานคณะทำงาน

(๒)              นายไกรแก้ว คำดี                  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖             รองประธานคณะทำงาน

(๓)              นายธีระ นววิภาพันธ์              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๔)    นางสาววีรภัสรา แก้วเกษ         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๕)    นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง           สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                            คณะทำงาน

(๖)    นางสาวปารมี เอี่ยมเชย           สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                             คณะทำงาน

(๗)  นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์         สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                           คณะทำงาน

(๘)    นายทวี เกตุขุนทด                 สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                           คณะทำงาน

(๙)    นายกิติภัทท์ สุจิต       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง           คณะทำงาน

 (๑๐)  นายสืบชาติ สัจจวาทิต           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง   คณะทำงาน

(๑๑)  นายเสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง    คณะทำงาน

   (๑๒)    นายชัยนาท แสนยศ          สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖       คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๓)    นายกำพล วาจาสิทธิ์              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายบริการคลินิกสัตว์ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(๑)     ประกอบด้วยจัดเตรียมอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์ทุกชนิด

(๒)     จัดคลินิกปศุสัตว์ให้บริการภายในงาน พร้อมจัดเวรประจำคลินิกให้คำแนะนำเกษตรกร

(๓)     จัดทำเอกสารให้คำแนะนำ แจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมงาน

(๔)     ประสานงานและอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายไก่เข้าสู่งาน

(๕)   จัดระบบควบคุมโรค ในบริเวณงาน ทั้งผู้มาร่วมงาน ไก่และยานพาหนะ

ด.     คณะทำงานฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย

(๑)    นายสุริพล มาบุญช่วย             หัวหน้าด่านกักสัตว์พิษณุโลก        ประธานคณะทำงาน

(๒)   นายสุรเดช ขำมั่น                  หัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์     รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๔)    นายอมเรศฤทธิ์ สายทิพย์จันทร์   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๕)    นายมานิตย์ โพธิ์ยอด              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๖)    นายบัวไร บุญเชิดชู                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๗)    นายณรงค์ ผลเกิด                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๘)    นายเนติย์ แสงดี                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๙)    ปศุสัตว์ตำบลพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๑๐)   ปศุสัตว์ตำบลพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก          คณะทำงาน

(๑๑)   ปศุสัตว์ตำบลพื้นที่อำเภอบางระกำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงาน

(๑๒)   นายอัครเดช คำธานี               หัวหน้าด่านกักสัตว์กำแพงเพชร                    คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๓)  นายสุนทร ม่วงมี                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)           ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ และฝ่ายพิธีการ เพื่อทราบผังงานและกำหนดการในแต่ละวัน เพื่อวางแผน การทำงาน

(๒)           จัดระบบการจราจรและสถานที่จอดรถบริเวณงาน เส้นทางเข้า-ออกงานพร้อมติดป้ายบอกเส้นทาง

           (๓)   ควบคุมกำกับดูแลการจราจรและสถานที่จอดรถตลอดงานทั้งภาคกลางวันและกลางคืนโดยประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตลอดจน อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

ต.     คณะทำงานฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข   ประกอบด้วย

(๑)    นายธีระ นววิภาพันธุ์                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก             ประธานคณะทำงาน

(๒)    นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง           สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖         รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นางสาววิมลมาลย์ อาคราช       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก              คณะทำงาน

(๔)    นายทนงค์กร ปุกแก้ว              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก               คณะทำงาน

(๕)      นายกษิดิ์เดช พรมส้มซ่า      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงาน

(๖)      นางสาววีรภัสรา แก้วเกษ          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                คณะทำงานและเลขานุการ

(๗)    นายคมกฤษณ์ ตั้งตระการพงษ์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)          วางแผน และติดต่อประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรืออื่นๆ เพื่อจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาล ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

(๒)          ประสานงานกับเทศบาลนครพิษณุโลก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดรถสุขาเคลื่อนที่     ไว้บริเวณงานเพิ่มเติม

(๓)   จัดเตรียมป้ายแสดงหน่วยปฐมพยาบาลและทางไปสุขา

ถ.    คณะทำงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล

ข้อ ๑  แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล   ประกอบด้วย

(๑)    นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต           ผู้อำนวยการกองแผนงาน                  ประธานคณะทำงาน

(๒)    นายวิลาศ วังตระกูล               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   รองประธานคณะทำงาน

(๓)    นางสาวจิรภา วงษ์ศุข             สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์               คณะทำงาน

(๔)    นางวรางคณา โตรส               สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์               คณะทำงาน

(๕)    นางสาวยุพา ชูดำ                  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์               คณะทำงาน

(๖)    นายปรีชา จันทรณิธานศรี        ศูนย์สารสนเทศ                                       คณะทำงาน   

(๗)    นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๒       คณะทำงาน       

(๘)    นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์        สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๒     คณะทำงาน

(๙)    นายสันติพงษ์ แสงไชย             สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖                            คณะทำงาน

(๑๐)  นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                 คณะทำงาน

(๑๑)  นางสาวกัลยา ฤาชา               กองแผนงาน                                       คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๒)  นายอานันท์ เทพทอง              สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒  ให้คณะทำงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล ตามข้อ ๑   มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)    วางแผน และกำหนดแนวทางการประเมินผลการจัดงาน โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ

(๒)    บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

(๓)   เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและรายงานผลการประเมินให้ฝ่ายอำนวยการทราบหลังเสร็จสิ้นการจัดงานภายใน ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานร่วมประชุมวางแผน เตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับแต่งตั้งอย่างเต็มความสามารถ โดยฝ่ายต่างๆ สามารถแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง     ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รายงานประธานคณะกรรมการอำนวยการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ด้วย

                                                                    สั่ง ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.