ส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 16:37 น.

โครงการ

 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 กิจกรรมย่อย  :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์

 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลาเกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยจะเลี้ยงสัตว์ผสมผสานควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสัตว์ที่สอดคล้องตามหลักศาสนา ได้แก่ แพะเนื้อ แพะนม โคเนื้อ เป็ดและไก่ เป็นต้น
ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพารา สวนปาล์มและสวนผลไม้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ใช้วัสดุเหลือจากฟาร์มและท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ มุ่งเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และส่วนที่เหลือจะนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชน ดำรงชีวิตตามหลักศาสนาและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายหลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้เร่งรัดการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยการเพิ่มปริมาณปศุสัตว์ในพื้นที่ ขยายขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับขนาดครัวเรือนเกษตรกร ฝึกอบรมความรู้และเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์ และการควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ระบบการตลาดเพื่อรองรับความต้องการบริโภคในพื้นที่ พัฒนาสู่ระบบการผลิตเชิงการค้าและรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อการส่งออกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปรับรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นแบบต่างคนต่างเลี้ยงมาเป็นระบบกลุ่มอาชีพที่พึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างพลังต่อรอง สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในด้านการผลิตและการตลาด และสุดท้ายนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชน มีสินค้าปศุสัตว์เพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอย่างเพียงพอ มีรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ดีในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งนำความสงบสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในที่สุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับนโยบายดังกล่าวกรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้งบประมาณประจำปี 2555 และงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแผนงานลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผน TKK) โดยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ

 

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปศุสัตว์) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2555

{tabs/}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 19:19 น.