มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 12:32 น.

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

  • มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  • ข้อเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ (นร.0405(ลว 2)/2013) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
  • มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ วันที่ 10 มีนาคม 2552
  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การกำหนดราคารับซื้อ และหลักเกณฑ์การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เรื่องนมโรงเรียน
  • มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง การแก้ไขปัญหานมในภาพรวมทั้งระบบ
  • มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2552 เรื่องการแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาด และเรื่องการให้ อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาด

  • มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 เมษายน 2546 เรื่องยืนยันการอนุมัติขยายหน่วยงานรับจัดทำ หรือรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการต่างๆได้เป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร