สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 15:24 น.

2556 06 21b14สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ
ในการนี้ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงาน โครงการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 14:21 น.