สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยฯ จ.นครนายก พิมพ์
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:45 น.
30 07 56 01สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า ในแปลงนาสาธิต โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ และ นายพุฒิธร พิพัฒสัตยานุวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระบือเพศเมีย 2 ตัว และพระราชทานให้ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ 
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 30 ก.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:08 น.