ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญพระราชทาน มอบแด่อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:16 น.

altทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญพระราชทาน มอบแด่อธิบดีกรมปศุสัตว์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญพระราชทาน มอบแด่
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ