ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:32 น.

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 10  "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน"

คู่มือการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ ส.ส.ส.

แบบฟอร์ม DOC1 - 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:29 น.