กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พิมพ์
เขียนโดย จิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์   
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 16:07 น.

หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2385 ลว. 13 พ.ย. 62    1. โครงการประชุมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนางานปศุสัตว์  2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านการปศุสัตว์ 3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานเรื่องการเลี้ยงสัตว์ 4. โครงการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาปศุสัตว์ 5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 

 

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2458 ลว. 20 พ.ย. 62 1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ตามหลักฟาร์ม (เป้าหมาย อาสาปศุสัตว์) 2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ตามหลักฟาร์ม (เป้าหมาย เกษตรกร)

 

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2464 ลว. 21 พ.ย. 62  1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ 2. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งานโครงการธนาคารโค-กระบือ 

 

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2587 ลว. 9 ธ.ค. 62  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ตามฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:46 น.