โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ พิมพ์
วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 09:12 น.

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

หลักการและเหตุผล

                                พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงตระหนักถึงการเตรียมพระองค์ฯ ให้มีความพร้อมด้านพระสุขภาพ  พระพลานามัย  ตลอดจนควบคุมด้านโภชนาการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งพระครรภ์  และพระองค์ทรงมีพระปณิธานอย่างแน่วแน่ในการประทานพระกษีธาราถวายแด่พระโอรส ให้นานที่สุด  โดยทรงประทานพระกษีธาราถวายแด่พระโอรสนานถึง 7 เดือน บรรลุผลสำเร็จอย่างดีเลิศ  และด้วยทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง จึงทรงมีรับสั่งว่า "่น่าจะจัดทำเป็นโครงการสำหรับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และครอบครัว  เป็นสวัสดิการบำรุงขวัญและกำลังใจ  เพื่อลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร - ธิดา  โดยไม่กระทบต่อหน้าที่ถวายงานและการดำรงชีพ  และถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างหรือต้นแบบ  ซึ่งผลสำเร็จที่ได้รับจะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการสำหรับชุมชนทั่วไปใน อนาคต"  และจึงได้มีการจัดตั้งโครงการ "สายใยรักแห่งครอบครัว"  โดยพระองค์ทรงทำพิธีเปิดนิทรรศการโครงการเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2548  ณ วังศุโขทัย  และต่อมาโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะส่วนราชการหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมการ ผลิตทางการเกษตร  ซึ่งจัดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคครัวเรือน  รวมไปถึงบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน  ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนสร้างอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดู บุตร  ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานที่จะทรงส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่และสมาชิกโครงการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขึ้น  และกรมปศุสัตว์ร่วมดำเนินกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกโครงการได้บริโภคอาหารที่มีภาวะโภชนาการด้านโปรตีน

2. ส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว

3. สร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกโครงการ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพตามสถานภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

สมาชิกโครงการทั้งในชนบทและชุมชนเมืองที่มีฐานะยากจนที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ รายได้เสริม จำนวน 640 ราย

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอง/สำนัก

1. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดทำแผน งบประมาณ  จัดสรรงบประมาณ  ติดตามผลการดำเนินงาน  และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด   สนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อโภชนาการที่ดี  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน  โดยเลือกชนิดของสัตว์ปีก  ที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามคำแนะนำสภาพพื้นที่  เพื่อให้สมาชิกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสะอาดปลอดภัยจากสาร พิษ  เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว  โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน  คือ

  • ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมกับหน่วยงานบูรณาการ  เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละ ครัวเรือนและมีคุณค่าทางโภชนาการ
  • สนับสนุนปัจจัยการเกษตร  ได้แก่  สัตว์ปีก  อาหารสัตว์เพื่อให้สมาชิกเป็นพื้นฐานเริ่มต้นอาชีพด้านปศุสัตว์  เป็นอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน
  • ติดตามการดำเนินงานและให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 การรายงานผล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลตามแบบ e-operation ของกองแผนงาน  และรายงานรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล  ที่อยู่  เลขบัตรประชาชนของสมาชิกใหสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ทราบ

เป้าหมายการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ดำเนินงานในพื้นที่ 77 จังหวัด  รวม 80 จุด (จังหวัดนครราชสีมา, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช  จังหวัดละ 2 จุด)  รวมสมาชิกเข้าร่วมโครงการด้านปศุสัตว์จุดละ 8 ราย  สนับสนุนสัตว์ปีกรายละ 9 ตัว  รวมเป้าหมายสมาชิก 640 ราย  สนับสนุนสัตว์ปีก 5,760 ตัว

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่อจุด จุดละ 20,500 บาท

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง                        480  บาท

-  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง          1,820  บาท

-  ค่าวัสดุการเกษตร             18,200  บาท

(สัตว์ปีก 9 ตัว ตัวละ 175 บาท  สมาชิก 8 ราย      เป็นเงิน  12,600  บาท

อาหารสัตว์เบื้องต้น รายละ 700 บาท                  เป็นเงิน    5,600  บาท

การประเมินผล

โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกตามเอกสารแนบซึ่งจังหวัดเป็นผู้ สรุปตามแบบประเมินแจ้งในระบบ e-operation เกณฑ์ผ่านคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ครอบครัวของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทำการเลี้ยงสัตว์ปีกภายในครัวเรือนมีภาวะอาหารด้านโปรตีน  ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

***********************

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 09:13 น.