ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:39 น.

uthai

 

 • วิสัยทัศน์
              องค์กรชั้นนำที่ผลิต ประยุกต์ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 • พื้นที่รับผิดชอบ
             มี 9 จังหวัด คือ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • โครงการเด่น
             1.  โครงการศึกษาการเลี้ยงแพะโดยใช้กระถินสด 
             2.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อการค้า
             3.  โครงการสวนสมุนไพรแบบธรรมชาติพึ่งพากันเอง
             4.  โครงการฟาร์มต้นแบบโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามันห์
             5.  โครงการผลิตลูกโคเนื้อวางงิว
             6.  โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์

                        

 • ผู้อำนวยการศูนย์   นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์
 • ที่ตั้ง 
             1.  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
             2.  หมู่ที่ 2ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
   โทรศัพท์/โทรสาร  0 5651 0917 0 19720883 , 0 5659 5141  โทราสาร  0 5651 1980
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:10 น.