ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:52 น.

 

 • ภารกิจหน้าที่
            1.  ศึกษา  วิจัย  หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
            2.  ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกร
            3.  สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์  พันธุ์สัตว์  เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ และรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ เช่น เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นต้น  ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน
            4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • แนวทางการดำเนินงาน
            1.  ศึกษาวิจัย
                    ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยดำเนินการแก้ปัญหาให้กับระบบการผลิต การตลาดและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน
                    -  ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตปศุสัตว์ของชุมชน  ในการ รับรองการแข่งขันภายใต้การจัดการในระดับฟาร์มเกษตรกร
             2.  การทดสอบเทคโนโลยี
                    ดำเนิน การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมทดสอบในศูนย์หรือฟาร์มเกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าและปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมก่อนที่จะถ่ายทอดให้ บุคคลเป้าหมาย
             3.  การสาธิต
                    ดำเนิน การสาธิตการผลิตปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจที่มีตลาดรองรับ  โดยสร้าง  Model ต้นแบบที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเป็นการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็น Clean Products โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพรต่าง ๆ รักษาโรค มีระบบการประกันคุณภาพฟาร์มและช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และ นำไปปฏิบัติได้
             4.  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                     -  ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 จะเป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกหัดให้บุคคลเป้าหมายและ ผู้สนใจ  เพื่อนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริง  อย่างครบวงจรตั้งแต่การวางแผน  การผลิต  การตลาด  และแปรรูปผลิตภัณฑ์
 • งาน / โครงการเด่น
              -  โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์
              -  โครงการสาธิตการจัดการฝูงแม่โคพันธุ์บราห์มัน
              -  โครงกศึกษาการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคพื้นเมือง
              -  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น (ไก่ชี )
              -  โครงการจัดทำแปลงหญ้าสาธิต
              -  โครงการทดสอบและสาธิตการเลี้ยงไก่งวง
              -  โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ผู้ว่า CEO)
              -  โครงการทดสอบการใช้สมุนไพรในการผลิตปศุสัตว์ 
                 
 • ผู้อำนวยการศูนย์ นายชัชวาล  ประเสริฐ
 • ที่ตั้ง   ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:08 น.