ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 1 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:58 น.
 
 • ภารกิจ
            ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ให้มีสัตว์เพียงพอ ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรคสารตกค้างสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 • วิสัยทัศน์ 
            "เป็นผู้นำด้านปศุสัตว์อินทรีย์ สู่ความพอเพียง"
 • พื้นที่รับผิดชอบ
            มี 10 จังหวัด คือ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
            1. การวิจัยและพัฒนา
                      1.1 โครงการระบบตลาดโคนม จังหวัดสระบุรี
                      1.2  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 10 จังหวัดภาคกลาง
                      1.3  การผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก จังหวัดสุพรรณบุรี
                      1.4  การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการค้า จังหวัดสุพรรณบุรี
                      1.5  การเลี้ยงกวางเป็นการค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                      1.6  ยุทธศาสตร์เกษตรยุคใหม่
             2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการ
                      2.1  ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก
                      2.2  เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมผสาน
                      2.3  บรรยายและจัดอบรมวิชาการ
                      2.4  จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
                      2.5  จัดนิทรรศการปศุสัตว์
 • ผู้อำนวยการศูนย์  นายธนจิตร์  ฮุ่นตระกูล
 • ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โทรศัพท์ / โทรสาร  036-346282    e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:07 น.